Skip to main content

Värdeöverföring

Övergripande information om öppen rapportering som rör anställda inom hälso- och sjukvården samt organisationer inom hälso- och sjukvården/patientorganisationer

AbbVie har rapporterat om sina relationer till patientorganisationer sedan 2004.

Dessutom har AbbVie redovisat detaljer om utbetalningar till hälso- och sjukvårdsanställda både i USA och i ett antal europeiska länder sedan mars 2012.

Från och med maj 2016 kommer AbbVie att börja rapportera uppgifter om sina värdeöverföringar till anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa. För Sveriges del sker denna rapportering på Läkemedelsindustriföreningen, LIFs hemsida, www.lif.se.

AbbVies målsättning är att samarbeta nära med anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården och med patientorganisationer för att förbättra patienters hälsa i Europa och resten av världen. Den information som har utbytts genom samarbetet har lett till nya och bättre behandlingar och bidragit till vårt viktigaste mål: bättre vård för patienterna.

Vi tror att samverkan med anställda och organisationer inom hälso- och sjukvården och med patientorganisationer är av värde för patientvården. Det är en relation som bygger på ömsesidigt förtroende, har lett till många innovativa läkemedel och har förändrat många sjukdomars inverkan på människors liv. Våra samarbeten bygger på öppenhet, och målet är att stärka allmänhetens förtroende genom ökad insyn i relationerna mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården gynnar patienterna. Läkemedelsindustrin och anställda inom hälso- och sjukvården samarbetar inom många olika verksamheter, från klinisk forskning och spridning av bästa kliniska praxis till utbyte av information om hur nya läkemedel passar patientens vårdväg. En större öppenhet när det gäller detta redan välreglerade och viktiga samarbete handlar om att stärka den framtida grunden för samarbete. Läkemedelsindustrin arbetar proaktivt utifrån sitt engagemang i det samarbetet.