Värdeöverföring


Information om öppen rapportering som rör hälso- och sjukvårdspersonal, organisationer inom hälso- och sjukvården samt intresseorganisationer

  • Vi har rapporterat om värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa sedan 2016.
  • För Sveriges del sker denna rapportering på Läkemedelsindustriföreningen, LIFs hemsida, www.lif.se.

Vår målsättning är att samarbeta nära med hälso- och sjukvården samt intresseorganisationer för att förbättra människors hälsa. Den information som har utbytts genom samarbeten har lett till nya och bättre behandlingar och bidragit till vårt viktigaste mål: att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Vi tror att samverkan med hälso- och sjukvården samt intresseorganisationer är av värde för både vården och personer som påverkas av sjukdom. Det är en relation som bygger på ömsesidigt förtroende och har lett till många innovativa behandlingar och har förändrat många sjukdomars inverkan på människors liv. Våra samarbeten bygger på öppenhet och transparens, och målet är att stärka allmänhetens förtroende genom ökad insyn i relationerna mellan olika aktörer.

Samarbetet mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården samt intresse-organisationer gynnar människor som påverkas av sjukdom, från klinisk forskning och spridning av bästa kliniska praxis till utbyte av information om hur nya behandlingar passar vårdvägen för den som påverkas av sjukdom. En större öppenhet när det gäller detta redan välreglerade och viktiga samarbete bidrar till om att stärka den framtida grunden för samarbete. Läkemedelsindustrin arbetar proaktivt för att driva denna öppenhet och transparens kring våra samarbeten.