Glaukom

Glaukom, eller grön starr, är en sjukdom som oftast kännetecknas av ökat tryck inne i ögat. På sikt kan det höga trycket skada synnerven och leda till att man förlorar den perifera synen (sidoseendet) och i vissa fall så småningom leda till blindhet.

Vad är glaukom?


Glaukom är en sjukdom som dabbar ögats synnerv och påverkar synfältet. Vid glaukom är ofta trycket i ögat förhöjt men sjukdomen kan även uppträda vid normalt eller lågt ögontryck. Glaukom kan komma plötsligt (akut) eller ha ett mer smygande förlopp (kronisk). Båda formerna är allvarliga och kräver snabb vård för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Ju högre trycket är i ögat, desto större risk att synnerven skadas. Tyvärr upptäcker men inte alltid symtomen, och glaukom är en av de främsta orsakerna till blindhet, särskilt hos äldre. 

Troligen samverkar många faktorer till sjukdomen glaukom. Det ökade trycket inne i ögat beror på en störning av cirkulationen av den klara vätskan inne i ögat, ögonkammarvätskan. Normalt produceras ögonkammarvätska i ögat hela tiden och förs ut från ögat i samma takt. Om det antingen tillverkas för mycket vätska eller om avrinningen av vätskan från ögat är för långsam byggs vätsketrycket inne i ögat upp och synnerven kan skadas. Nyligen har forskningsresultat presenterats som tyder på att blodcirkulationen till synnerven kan vara en viktig orsakande faktor till glaukom.


Symtom på glaukom

Vid glaukom kan bortfall uppstå på olika ställen i synfältet vilket upplevs ofta som att synen försvinner fläckvis. Glaukom finns i två former, kronisk eller akut, och symptomen varierar beroende på vilken form man har drabbats av. 

Kroniskt glaukom

Kroniskt glaukom (öppenvinkelglaukom) är den vanligaste formen och har ett smygande förlopp. Det kan gå flera år innan man märker av sin sjukdom. Det beror på att man är relativt besvärsfri i ett tidigt skede eftersom synen först försämras i det perifera seendet (sidoseendet) och det synbortfallet kan delvis kompenseras. Med tiden faller fler och fler delar av synfältet bort och synen blir alltmer försämrad. Man kan få sjukdomen i det ena eller i båda ögonen. Så länge bara det ena ögat är drabbat kan dessutom det andra ögat kompensera så att synförmågan inte påverkas. Därför är glaukom svårt att upptäcka tidigt utan speciell undersökning.

Akut glaukom

Akut glaukom (akut trångvinkelglaukom) har ett snabbt förlopp och uppträder plötsligt med stark smärta och kraftig synnedsättning i det drabbade ögat. Man kan även uppleva huvudvärk, illamående eller att man ser färgade ringar runt ljuspunkter. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Den akuta formen kräver omedelbar läkarvård och snabb behandling.


Diagnos av glaukom

Det är viktigt med en tidig upptäck av glaukom för att ha så stora chanser som möjligt att bevara synen. Vid en undersökning av kroniskt glaukom kontrolleras trycket i ögat med hjälp av en tryckmätare. Man undersöker även synfältet och ögonbotten för att se om synnerven har skadats. Undersökningen är smärtfri. Även när man söker för akut glaukom mäts trycket i ögat. Det finns bra metoder att upptäcka och behandla glaukom men det är viktigt att de sätts in i tid.


Behandling av glaukom

Glaukom kan inte botas. De skador som uppkommit på synnerven och i synfältet är bestående. All behandling vid glaukom fokuserar däremot på att sänka trycket i ögat och på så sätt bromsa eller förhindra nya skador på synnerven. Vilken behandlingsform man väljer bestäms efter en noggrann undersökning. Behandlingen delas generellt i tre olika kategorier:

  • Medicinsk behandling
  • Laserkirurgisk behandling
  • Kirurgisk behandling

Medicinering med ögondroppar är vanligen förstahandsval för att sänka ögontrycket. Laserbehandling kan vara aktuellt både initialt och som komplement till läkemedelsbehandling. Trycksänkande operation görs oftast först när annan behandling sviktar. Det är viktigt att personer med glaukom följer ordinerad behandling och även regelbundet undersöker sitt ögontryck. Man ska också vara uppmärksam på eventuella synförändringar.


Att leva med glaukom

Uppskattningsvis har cirka 200 000 svenskar glaukom. Studier visar dock att hälften av dessa har sjukdomen utan att veta om det. Glaukom är en sjukdom med troligen många samspelande faktorer som orsak, där ärftlighet har en viss inverkan.

Det är svårt att själv upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium. Många söker vård först när de upplever någon form av synnedsättning, ibland en diffus skugga i synfältet. Om syskon eller föräldrar har sjukdomen, kan det vara klokt att låta undersöka synfältet. Om synen inte är bra trots rätt glasögon bör man söka ögonläkare för kontroll.

Många som drabbas av glaukom kan behålla en ganska god syn under lång tid och leva länge med sjukdomen innan den påverkar vardagslivet. För dem som drabbas av kraftigt nedsatt syn eller blindhet, innebär det en ny livssituation. Då kan man behöva hjälp från kurator, syncentral och heminstruktör, med råd, stöd och hjälpmedel för det dagliga livet.


FÖREKOMST

Glaukom är vanligare i högre åldrar. Man räknar med att cirka fem procent i åldersgruppen över 70 år har sjukdomen. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet. 

ORSAK

Vem som helst kan få glaukom, men ärftlighet har en viss inverkan. Har man en förälder eller ett syskon med glaukom är risken något större att drabbas.Läs mer om glaukom

För patienter och närstående som vill lära mer om glaukom.  Glaukomförbundet strävar efter en ännu bättre och mera jämlik vård för glaukompatienter över hela landet.

SE-ABBV-240037 v1. Senast uppdaterad april 2024.