Skip to main content

Användarvillkor

Ikraftträdandedag: 16.10.2014

Dessa onlineanvändarvillkor styr din åtkomst till webbplatser som
kontrolleras av AbbVie, inklusive dess dotterbolag och närstående
företag (hänvisas tillsammans till "AbbVie"). vilka kopplar till dessa
onlineanvändningsvillkor (hänvisas tillsammans till "AbbVie-webbplatser"). Dessa onlineanvändarvillkor gäller inte för AbbVie-webbplatser som inte länkar till dessa onlineanvändarvillkor, för bosatta i USA, eller på tredjepartswebbplatser som AbbVies webbplatser länkar till. Din användning av AbbVies webbplatser regleras av onlineanvändarvillkor och av sekretesspolicyn.

Utan att inskränka dina rättigheter enligt gällande lag förbehåller
sig AbbVie att göra ändringar i dessa användarvillkor online för att
återspegla tekniska framsteg, lagenliga och reglerande förändringar
såväl som god affärssed. Om AbbVie ändrar dessa användarvillkor online, kommer en uppdaterad version av dessa användarvillkor online att återspegla de förändringarna. Vi underrättar dig om sådana förändringar genom att uppdatera ikraftträdandedagen överst på dessa användarvillkor online. Om du skaffar dig åtkomst till eller använder AbbVie:s webbplatser samtycker du till att du har läst, förstått och går med på att vara bunden av aktuell version av dessa användarvillkor online, vilka du kan granska när du skaffar dig åtkomst till AbbVie:s webbplatser. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor online, eller är missnöjd med AbbVie:s webbplatser, är du enbart och uteslutandehjälpt av att avsluta användningen av denna AbbVie-webbplats.

Ansvarsfriskrivning

Du är införstådd med och accepterar följande:

Även om vi strävar efter att på AbbVies webbplatserna redovisa
uppgifter om den senaste utvecklingen när det gäller våra varor och
tjänster samt annat som rör AbbVie, garanterar vi inte att den
information som finns på AbbVies webbplatser är korrekt, effektiv och
lämplig. Varje person ansvarar helt och hållet för det ansvar och alla
risker som uppkommer i och med användning av AbbVies webbplatser. Informationen presenteras "I BEFINTLIGT SKICK" och kan komma att inkludera tekniska felaktigheter eller typografiska fel. AbbVie förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra tillägg, radera eller ändra den information som AbbVies webbplatser innehåller.

ABBVIE LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG VAD GÄLLER DEN INFORMATION ELLER DET INNEHÅLL SOM OFFENTLIGGÖRS PÅ ABBVIES WEBBPLATSER. ABBVIE FRÅNSÄGER SIG ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILKA SKAPATS GENOM LAG, KONTRAKT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE - UTAN INSKRÄNKNING - ALLA GARANTIER AV
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET AV ETT VISST SKÄL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE. UNDER INGA HÄNDELSER SKA ABBVIE HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG ELLER AV NÅGON BESKAFFENHET, INKLUSIVE -
UTAN INSKRÄNKNING - DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA (INKLUSIVE VINSTBORTFALL) FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR AV UNDERORDNAD BETYDELSE, VILKA UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED BEFINTLIGHETEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV
ABBVIES WEBBPLATSER, OCH/ELLER DEN INFORMATION ELLER DET INNEHÅLL SOM OFFENTLIGGÖRS PÅ ABBVIES WEBBPLATSER, OAVSETT OM ABBVIE HAR UNDERÄTTATS
OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER INTE.

AbbVie ansvarar inte, och ger ingen som helst garanti, för att den
information eller det innehåll som erhålls från tredje parter är
korrekt, effektiv, i tid samt lämplig. Detta gäller även eventuella
hyperlänkar till respektive från webbplatser tillhörande tredje part. Om
ingenting annat anges på AbbVies webbplatser, kommer AbbVie inte att redigera, censurera, eller på annat sätt kontrollera något innehåll som kommer från tredje part, eller från någon anslagstavla, något chattrum, eller liknande forum som anslås på AbbVies webbplatser. Sådan information bör därför betraktas med misstänksamhet och AbbVie ställer sig inte bakom den. AbbVies webbplatser kan innehålla framåtblickande uttalanden som återspeglar den förväntan som AbbVie för närvarande har om framtida händelser och företagets utveckling. De framåtblickande uttalandena inbegriper risker och ovissheter. Konkret utveckling eller resultat kan i väsentlig grad skilja sig från dem som är påtänkta, och det beror på en mängd faktorer, inklusive, men ej begränsade till aktuella forskningsprogram, resultat för ej avgjorda eller framtida kliniska prövningar, pågående kommersialisering av dess produkter, tillsynsmyndigheters godkännanden av läkemedel, giltighet och verkställbarhet för dess patent, hur stabila de affärsmässiga förbindelserna är, samt allmänna ekonomiska villkor. AbbVie har för avsikt att regelbundet uppdatera sina webbplatser, men påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av dess innehåll.

Din användning

Du förstår, bekräftar och samtycker till följande:

Genom att använda AbbVies webbplatser samtycker du till att inte
störa eller snappa upp elektroniska information, på AbbVies webbplatser eller på någon av våra servrar. Du samtycker också till att inte försöka att kringgå några säkerhetsfunktioner på AbbVies webbplatser, och att hålla dig till alla gällande lokala, statliga, och internationella lagar, regler och förordningar. Du ger AbbVie rätten att använda allt innehåll som du laddar upp, eller på annat sätt överför till AbbVies webbplatser, vilka är föremål för dessa onlineanvändarvillkor på det sätt som AbbVie väljer, inklusive, men ej begränsat till, kopiering, visning, utförande eller publicering i valfritt format, ändring, införlivande i något annat material, eller att härleda det arbete som bygger på ovanstående. I den omfattning som medges av tillämplig lag frånsäger du dig alla rättigheter som du kan ha för att ge dig tillåtelse att ladda upp eller på annat sätt överföra information till AbbVies webbplatser (om några).

Produktmärkning

Produktnamn, beskrivningar och märkning kan vara av amerikanskt ursprung eller från ett tredje land, vilket inte är ditt bostadsland. Produkter är eventuellt inte tillgängliga i alla länder, eller kan vara
tillgängliga under ett annat varumärke, i andra styrkor, eller för andra
användningsområden. Många av de produkter som anges kräver recept. Om ingenting annat uttryckligen anges och man inte kommer överens om i förväg med AbbVie, har ingen chef, anställd, inget ombud för AbbVie, dess dotterbolag och filialer något att göra med medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller annan medicinsk tjänst, vilken på något sätt kan skapa ett förhållande mellan läkare och patient via AbbVies webbplatser.

Imateriell egendom

Den information, de dokument och tillhörande grafik som publiceras på AbbVies webbplatser ("informationen") är Abbvie:s egen egendom. Undantag är information som tillhandahålls från tredjepartsleverantör enligt avtal med AbbVie. Tillåtelse att använda informationen ges, om (1) ovan nämnda copyrightuppgift finns på alla kopior, (2) informationen används i informationssyfte, är icke-kommersiell och endast avsedd för personligt bruk, (3) informationen inte ändras på något sätt och (4) ingen befintlig grafik från AbbVies webbplats används åtskild från tillhörande text. AbbVie ansvarar inte för innehåll som kommer från tredje part, och du får inte distribuera sådant material utan tillåtelse av den som äger copyrighten däri. Bortsett från de angivna förutsättningarna ovan, tilldelas ingen person uttrycklig eller underförstådd licens eller rättighet inom ramen för något patent, något varumärke eller annan äganderättighet tillhörande AbbVie. Inget AbbVie varumärke, handelsnamn, företagsprofil eller produkter på AbbVies webbplatser får användas utan skriftligt tillstånd av AbbVie, utom för att identifiera företagets produkt eller tjänster.

Sekretess och säkerhet

AbbVie förpliktar sig att säkerställa din sekretess online. Vi förstår
hur viktig sekretessen är för våra kunder och besökare som använder
AbbVies webbplatser. När du lämnar personlig information på AbbVies
webbplatser, erkänner du och samtycker till att det inte finns någon
absolut säkerhetsgaranti, även om AbbVie försäkrar att de ska förhindra otillbörlig åtkomst eller uppsnappande av information.

I HÄNDELSE AV OTILLBÖRLIG ÅTKOMST ELLER UPPSNAPPANDE AV INFORMATION, VILKET ÄR OSANNOLIKT, SKA ABBVIE INTE VARA ANSVARIGT FÖR DETTA ELLER FÖR DIREKT SKADA, INDIREKT SKADA, SPECIFIK SKADA, RELATERAD SKADA ELLER FÖLJDSKADA "INBEGRIPET FÖRLORAD HANDELSVINST" SOM EN KUND ELLER ANVÄNDA DRABBAS AV, ÄVEN OM ABBVIE TIDIGARE UNDERÄTTAS OM ATT SÅDAN SKADA ÄR MÖJLIG. ABBVIE GARANTERAR INTE, VARAE SIG UTTRYCLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, ATT DEN INFORMATION KUND LÄMNAR INTE BLIR UPPSNAPPAD ELLER FÖREMÅL FÖR OTILLBÖRLIG ÅTKOMST, OCH ABBVIE LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. VARJE KUND ANSVARAR FÖR ATT HEMLIGHÅLLA SITT EGET LÖSENORD.

Ansvarsbegränsning

AbbVie påtar sig inget ansvar för det material, den information och de
åsikter som framkommer, publiceras eller på annat sätt finns att tillgå
på AbbVies webbplatser. Om du litar på materialet, informationen och
åsikterna är upp till dig. AbbVie frånsäger sig allt ansvar för skador
som uppkommer i och med användning av AbbVies webbplatser, eller dess innehåll.

ABBVIES WEBBPLATSER, DESS INNEHÅLL OCH DE PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ELLER FINNS TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH "OM TILLGÄNGLIGT", MED ALLA DESS
FEL OCH BRISTER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ABBVIE, DESS SÄLJARE ELLER DERAS RESPEKTIVE CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER OMBUD (HÄDANEFTER "ABBVIE-PARTER") HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR AV NÅGOT SLAG, VILKA
UNDER RÄTTSLIG TEORI UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV, RESPEKTIVE OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, ABBVIES WEBBPLATSER, DESS INNEHÅLL,
DE TJÄNSTER SOM FÖRSES PÅ ELLER VIA ABBVIES WEBBPLATSER, ELLER EN LÄNKAD WEBBPLATS, INKLUSIVE NÅGRA SPECIELLA, INDIREKTA, ELLER SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR, SKADOR AV UNDERORDNAD BETYDELSE,
SKADESTÅNDSMÄSSIGA SKADOR, ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL PERSONLIG SKADA, FÖRLORAD VINST ELLER SKADOR SOM BEROR PÅ FÖRDRÖJNING, AVBROTT I TJÄNST, VIRUS, RADERING AV FILER ELLER
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, FEL, FÖRSUMMELSER ELLER ANDRA FELAKTIGHETER PÅ ABBVIES WEBBPLATSER RESPEKTIVE DERAS INNEHÅLL, VARE SIG DETTA SKETT PÅ GRUND AV ABBVIES FÖRSUMMELSE, ELLER ABBVIE INTE HAR UNDERRÄTTATS OM
ATT SÅDANA SKADOR ÄR MÖJLIGA.

Oavsett om inget annat sägs i tillämplig lag samtycker du till att du inte kan inkomma med en fordran eller skäl till åtgärd, vilken uppstår ur eller hänför sig till AbbVies webbplatser eller dessa användarvillkor online mer än ett (1) år efter det att sådan fordran eller sådant skäl till åtgärd uppstod.

VAR MEDVETEN OM ATT YTTERLIGARE RÄTTSLIGA MEDDELANDEN, FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANDRA
VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR KAN GÄLLA PÅ ABBVIES WEBBPLATSER

Allmänt

Du samtycker till att dessa onlineanvändarvillkor och Sekretesspolicyn
beskriver hela avtalet oss emellan med hänsyn till användandet av
webbplatsen. AbbVies webbplatser har skapats och gäller enligt delstaten Illinois lagar. Delstaten Illinois lagar reglerar dessa
onlineanvändarvillkor på så sätt att lagarna i delstaten Illinois inte
åsidosätts av tillämplig tvingande lag t.ex. konsumentskyddslagstiftning
som är tillämplig på dig. I det fall att behörig domstol skulle finna
att någon bestämmelse i dessa onlineanvändarvillkor är ogiltigt eller
inte kan tillämpas, accepterar du att de övriga bestämmelserna i dessa
onlineanvändarvillkor ska förbli helt och hållet i kraft.