Vårt miljöansvar

AbbVie fokuserar på att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar efter en långsiktig hållbarhet och har globalt högt uppsatta mål gällande koldioxidutsläpp, el- och vattenförbrukning samt hantering och återvinning av avfall.Miljö, hälsa och säkerhet

AbbVies globala miljöledningssystem ”Environment Health and Safety”, EHS, innehåller våra miljömål, kvalitetspolicys och rutiner. Vi arbetar långsiktigt och i samverkan med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan. Våra inköpsavdelningar arbetar för att integrera hållbara metoder och beslutskriterier när vi väljer leverantörer. All tillverkning av AbbVies produkter sker i produktionsenheter enligt gällande krav för god tillverkningssed av läkemedel.

Hållbar försörjningskedja

En hållbar försörjningskedja är upphandling av produkter och tjänster som bidrar positivt till samhället och miljön genom att anamma etiska, miljömässiga och sociala principer. Vi tar hänsyn till det växande antal kemiska regler i länder och regioner runt om i världen som påverkar AbbVie, våra leverantörer och kunder. Eftersom kemikalier har bestämmelser som begränsas eller kontrolleras, kan de begränsa vår förmåga att tillverka eller sälja våra produkter i vissa delar av världen.

AbbVie Sveriges miljöåtagande

Vårt företagsansvar innebär att våra medarbetare har
genomgått en grundläggande miljöutbildning för att på så sätt kunna bidra till ett hållbarhetstänkande. Kontoret i Solna har ett grönt hyresavtal och där bedrivs hållbarhetsarbetet målinriktat och kontinuerligt för ständiga förbättringar. Varje år ser vi över våra tjänstebilar för att få ned koldioxidutsläpp och vi har valt att endast arbeta med miljöbilar.  Vi arbetar med källsortering och återvinning samt timer- och sensorstyrd el.

Överblivna läkemedel

Du kan också bidra till en bättre miljö genom att återlämna överblivna läkemedel till ditt lokala apotek. Läs mer på det lokala apotekets hemsida hur ditt läkemedel tas omhand.

Hållbar energi för alla

AbbVies mål för att minska utsläppen

Läs mer om våra globala miljömål kring energi, vatten, avfall och vilka krav vi ställer på våra leverantörer.


PÅVERKAN

Läs vår ESG Action Report

Vår ESG Action Report beskriver de framsteg vi har gjort för att uppfylla våra ESG-åtaganden. Ladda ner vår senaste rapport för att se vilken inverkan vi gjorde 2022.