Uveit – inflammation i ögat

Uveit är ett begrepp som omfattar ett flertal inflammationstillstånd i ögats druvhinna (uvea)1,2. Inflammationen och de komplikationer som den kan leda till orsakar skador på ögats vävnader som kan ge nedsatt syn eller i vissa fall blindhet3.

Klassificering

Inflammationen klassificeras som icke-infektiös om den inte orsakas av en infektion4. De olika typerna av icke-infektiös uveit kan indelas i fyra grupper beroende på vilken del av ögat som drabbats. Dessa är: främreintermediär och bakre uveit samt panuveit1.

Symtom och samsjuklighet

Uveit kan ge dimsyn eller nedsatt syn, att ögat blir rött och värker, man blir ljuskänslig och upplever ”flugor” eller prickar i synfältet5. Många symtom vid uveit är en direkt följd av inflammationen, men vissa kan uppstå till följd av komplikationer på grund av exempelvis glaukom (grön starr) eller näthinneavlossning6.

Många av de patienter som har icke-infektiös uveit har också en diagnostiserad autoimmun sjukdom, till exempel spondylartrit (såsom ankyloserande spondylit och psoriasisartrit), inflammatorisk tarmsjukdom, juvenil idiopatisk artrit, Behçets sjukdom eller SLE (systemisk lupus erythematosus)7.

Icke-infektiös främre uveit drabbar cirka 10–20% av alla barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA)8. JIA-associerad uveit hos barn är ofta initialt asymtomatisk9.

Infografik Uveit
Klicka på bilden för att läsa som PDF-fil.

Förekomst

Uveit kan uppkomma i alla åldrar, men är vanligast bland personer
i arbetsför ålder, oftast mellan 20 och 50 år3

Orsak

De främsta riskfaktorerna för uveit är ärftliga anlag, infektioner, systemiska immunmedierade/inflammatoriska sjukdomar, tidigare ögontrauma och rökning2,4,10.

Hos barn är den vanligast bakomliggande orsaken juvenil idiopatisk artrit (JIA), som förekommer hos upp till 80% av de barn som drabbas av främre uveit 11,12.

Följder

Synnedsättning i samband med uveit kan påverka många aspekter av patienternas liv, som aktiviteter i dagliga livet, sociala aktiviteter, arbetsförmåga och körförmåga13,14. Patienter med uveit har höga sjukvårdskostnader och risken för att de ska sluta förvärvsarbeta eller vara borta från arbetet är också hög. Det innebär att sjukdomen kan leda till olika typer av personliga och samhälleliga kostnader. 15

Allvarlig synnedsättning uppskattas förekomma hos upp till en tredjedel av alla patienter med pediatrisk uveit, vilket innebär att diagnos och behandling är viktigt för att bevara synen hos barn med sjukdomen9,11.

Behandling

Eftersom uveiter ofta orsakas av en underliggande sjukdom kan behandlingen av denna även påverka hur uveiten behandlas6. Behandlingen utformas därför inte sällan i samråd mellan olika specialister8. Kortikosteroider utgör grunden vid behandling av ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit och kan ges som droppar, tabletter, injektioner eller i svårare fall som implantat16. Långvarig behandling med kortikosteroider kan ge upphov till biverkningar, bland annat glaukom (grön starr) och katarakt (grå starr)17.

HUMIRA® (adalimumab) är en human, monoklonal antikropp mot TNF (TNF-hämmare) med indikation för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidbesparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämplig.18

HUMIRA har även indikation för behandling av pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt.18

Läs mer här (FASS.se)

Referenser

1. Jabs DA et al. Am J Ophthalmol. 2013;156(2):228-336.
2. Caspi RR. J Clin Invest. 2010;120(9):3073-3083.
3. Durrani OM et al. Br J Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.
4. Yang MM et al. Retina. 2014;34(1):1-11.
5. Guly GM, Forrester JV. BMJ. 2010;341:821-826.
6. Skup M et al. Abstract 6032 presented at ARVO Annual Meeting, 2014.
7. Prete M et al. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2014; 4:17.
8. Kotaniemi K, et al. Ophthalmology 2001;108:2071-5.
9. Juvenil Idiopatiskt Atrit (JIA) - PRINTO. Information om barnreumatologiska sjukdomar. Nedladdad 2019-05-13.
https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/SE/info/
10. Lin P et al. Ophthalmology. 2010;117(3):585-590.
11. Cunningham ET Jr. Ocul Immunol and Inflamm. 2000;8:251-261.
12. Foster CS. Curr Opin Ophthalmol. 2003 Dec;14(6):395-8.
13. Schiffman RM, Jacobsen G, Whitcup SM. Arch Ophthalmol. 2001;119(6):841-849.
14. Soheilian M et al. Ocul Immunol Inflamm. 2004;12(4):297-310.
15. Thorne J et al. Abstract 5320 presented at ARVO Annual Meeting, 2014.
16. Nguyen QD, Hatef E, Kayen B, et al. Ophthalmology. 2011;118(1):184-190.
17. Pan J, Kapur M, McCallum R. Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Jan;14(1):409.
18. HUMIRA produktresumé, www.fass.se.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-11-15. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-HUM-190058 v 2.0. Senast uppdaterad 2020-06-01