Mer om RS-virus

RS-virus sprids lätt och kan orsaka en allvarlig nedre luftvägssjukdom inte bara hos spädbarn, men också hos immunsupprimerade och äldre individer. Majoriteten av de som insjuknar i en svår RS-virusinfektion är dock små barn. 

RS-virus är en vanlig orsak till sjukhusinläggning hos små barn

Vid två års ålder har i stort sett alla barn haft minst en RS-virusinfektion. Oftast yttrar sig infektionen som en helt vanlig förkylning, men ibland kan RS-virus ge betydligt allvarligare tillstånd med obstruktivitet och infekterade lungor.

I en svensk studie såg man att RS-virus dominerar bland andra virus som orsak till sjukhusinläggning av spädbarn med andnöd i Sverige under vintermånaderna och orsakar också ett kliniskt förlopp som är signifikant mer allvarligt jämfört med andra virus (1).

Så smittar RS-virus

RS-virus överförs genom droppsmitta, främst vid fysisk kontakt med någon som är infekterad, till exempel då virus kommer i kontakt med slemhinnor i ögon, näsa eller mun. RS-virus kan överleva i många timmar på mjuka och hårda ytor.

Även om luftburen smitta inte anses utgöra någon betydande smittorisk när det gäller RS-virus, kan virus spridas via luftvägssekret vid mycket nära kontakt. (2)

Symtom

Vanligen visar sig en RS-virusinfektion som en lindrig förkylning med snuva och hosta, ofta med segt slem. Barnet kan vara tröttare än vanligt med sämre aptit, men behöver nödvändigtvis inte ha feber. I de flesta fall tillfrisknar barnet utan vidare komplikationer. Nyfödda och i övrigt friska spädbarn kan dock under sina första levnadsmånader utöver förkylning också insjukna med andningsbesvär som kan kräva sjukhusvård. Ibland behövs syrgasbehandling och sondmatning om barnet inte orkar äta av egen kraft.

Tecken på risk för utveckling av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid RS-virusinfektion:

 • Snabb ytlig andning, ofta med pipande eller väsande ljud
 • Irriterande, hackig hosta
 • Slöhet, nedsatt allmäntillstånd
 • Minskad ork att äta och dricka, uttorkning
 • Apné 

Var uppmärksam på de allra minsta barnen, särskilt de för tidigt födda. De kan visa förkylningssymtom och allmänpåverkan i form av apnéer (plötsliga andningsuppehåll), vilket kräver omgående omhändertagande på vårdinrättning/sjukhus!

Vissa grupper av barn är mer känsliga

En del barn har större risk än andra bli svårare sjuka vid en RS-virusinfektion, vilket inte sällan innebär ett allvarligt och långdraget sjukdomsförlopp. (2, 3)

Till dessa riskgrupper räknas barn som:

 • är yngre än två månader 
 • är för tidigt födda
 • har en kronisk lungsjukdom eller missbildade luftvägar
 • har någon typ av medfött hjärtfel
 • har en neuromuskulär sjukdom med symtom i spädbarnsperioden
 • har kromosomal avvikelse
 • lider av immunbrist

Faktorer i barnens omgivning spelar också en roll för risken att insjukna i en RS-virusinfektion. Till dessa räknas bland annat syskon, där risken att insjukna är 2–3 gånger större för de barn som har syskon i förskoleålder. (2)

Allmänna råd till nyblivna föräldrar och närstående

Följande råd hör till de allmänprofylaktiska åtgärder som nyblivna föräldrar bör informeras om på BB, sjukhuset och BVC:

 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Använd gärna handsprit i förkylningstider
 • Undvik kontakt med förkylda barn och vuxna
 • Amma om du har möjlighet eller ge bröstmjölk i flaska
 • Ge barnet en rökfri miljö
 • Välj gärna aktiviteter med småbarnsgrupper där man träffas utomhus
 • Var uppmärksam om du tar med ditt barn till platser där det vistas mycket folk 

Även om luftburen smitta inte är den största smittorisken när det gäller RS-virus bör man tänka till när man rör sig ute bland mycket folk. Bristande handhygien hos andra är en vanlig smittväg då virus från förkylda personer kan överföras via ytor som till exempel handtag på kundvagnar, handledsstänger i kollektivtrafiken, etc.

Tipsa även gärna om rsvirus.se, en hemsida med allmänna råd till nyblivna föräldrar och anhöriga. Här finns även en broschyr på åtta olika språk tillgänglig för utskrift.

Mer information om RS-virus

Referenser

1. Falkenstein-Hagander K et al. (2014) Acta Paediatrica 103:625-629.
2. Handläggning av RS-infektioner. Information från Läkemedelsverket 5:2015
3. Kristensen K et al. (2012) Clin Inf Dis; 54(6):810-7.

SYNAGIS®, (palivizumab), Rx, F, Immunisera och immunglobuliner, specifika immunglobuliner, SPC 2020-06-23. Indikationer:  Prevention av allvarliga sjukhuskrävande nedre luftvägsinfektioner orsakade av respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) hos barn som har ökad risk för RS-virussjukdom: Barn som är födda vecka 35 eller tidigare och yngre än 6 månader då RSV säsongen började. Barn under 2 år som inom de senaste 6 månaderna behöver behandling för bronchopulmonell dysplasi. Barn under 2 år med hemodynamiskt signifikant kongenital hjärtsjukdom. Förpackningar: Injektionsflaska med 0,5 ml eller 1 ml injektionsvätska. Lösning 100 mg/ml. Dosering: 15 mg/kg kroppsvikt. För fullständig produktinformation och prisuppgift, se www.fass.se

SE-ABBV-190010v2. Senast uppdaterad 2020-10-23.