Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit (PsA) är en form av artrit som är kopplad till hudpsoriasis. Förutom psoriasissymtom i form av rodnade och fjällande utslag och kliande fläckar på huden, får man även stela, ömma och svullna leder.

PsA – den största underdiagnosen till SpA.

PsA är en kronisk sjukdom där okända utlösande faktorer, så kallade "triggers" gör att immunsystemet attackerar friska celler. Psoriasis i huden uppkommer oftast före PsA, men hos en mindre del av patienterna debuterar hudpsoriasis och PsA samtidigt, och i vissa fall föregår PsA hudsymtomen.

PsA är den största underdiagnosen till SpA. 250 individer av 100 000 har denna diagnos. Hos den absoluta majoriteten dominerar perifert lokaliserade besvär där färre leder är engagerade jämfört med vid reumatoid artrit (RA) och ledengagemanget är inte så symmetriskt. Sjukdomen kan även ge besvär från ryggen. Andra vanliga symtom är entesiter och daktyliter.1

Vad orsakar psoriasisartrit?

Man vet inte den exakta orsaken till psoriasisartrit men det finns vissa faktorer som man misstänker spelar in. Forskarna tror till exempel att vissa gener gör att man löper högre risk att få PsA. Hos personer som har en ärftligt förhöjd risk för PsA kan sjukdomen bryta ut om man utsätts för någon typ av olycka eller skada.

Symtom

De första symtomen på PsA visar sig ofta mellan 36 och 40 års ålder. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning.

Typiska symtom på PsA (2)

  • Led- eller mjukdelssmärta
  • Entesit, smärtor i de områden där senorna fäster mot skelettet
  • Ledinflammationen startar vanligtvis i små leder (PIP och DIP-leder) i händer och fötter.
  • Svullnad av ett helt finger eller en tå (så kallad daktylit)
  • Nattlig stelhet och smärta ger upphov till störd nattsomn med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.
  • Psoriasis i huden förekommer hos 80-90% av patienterna. Framför allt ses plaquepsoriasis. Ca 10% av patienterna har en helt normal hud.

Vad sker när man har PsA?

Den inflammation som ger upphov till PsA bidrar till smärtor och svullnader i lederna. Sjukdomen kan även ge upphov till ledskador som gör att man blir mindre rörlig.

TNF-hämmare som behandling

HUMIRA® (adalimumab) är indicerat för behandling av aktiv progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierade anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. HUMIRA har visat sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen hos patienter med polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen och har även visat förbättring av den fysiska funktionen.3

Svensk reumatologisk förening skriver i sina riktlinjer för behandling vid Axial SpA och Psoriasisartrit i de fall det är indicerat för biologisk behandling att hänsyn bör också tas till associerade sjukdomar såsom inflammatorisktarmsjukdom eller irit. Om man med biologisk behandling önskar effekt även på dess sjukdomsmanifestationer bör en TNF-hämmare med effekt på dessa manifestationer väljas.1

Referenser

1. Svensk reumatologisk förening: behandlingsrekommendationer- http://www.svenskreumatologi.se
2. http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/psoriatic-arthritis/symptoms.aspx, Accessed Maj 2019.
3. www.fass.se 

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-03-21. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se

SE-IMMR-190006 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05