Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit (PsA) är en form av artrit som är kopplad till hudpsoriasis. Förutom psoriasissymtom i form av rodnade och fjällande utslag och kliande fläckar på huden, får man även stela, ömma och svullna leder.

PsA – en underdiagnos till SpA.

PsA är en kronisk sjukdom där okända utlösande faktorer, så kallade "triggers" gör att immunsystemet attackerar friska celler. Psoriasis i huden uppkommer oftast före PsA, men hos en mindre del av patienterna debuterar hudpsoriasis och PsA samtidigt, och i vissa fall föregår PsA hudsymtomen.

Vad orsakar psoriasisartrit?

Man vet inte den exakta orsaken till psoriasisartrit men det finns vissa faktorer som man misstänker spelar in. Forskarna tror till exempel att vissa gener gör att man löper högre risk att få PsA. Hos personer som har en ärftligt förhöjd risk för PsA kan sjukdomen bryta ut om man utsätts för någon typ av olycka eller skada.

Symtom

De första symtomen på PsA visar sig ofta mellan 36 och 40 års ålder. Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning.

Typiska symtom på PsA (2)

  • Led- eller mjukdelssmärta
  • Entesit, smärtor i de områden där senorna fäster mot skelettet
  • Ledinflammationen startar i små leder (PIP och DIP-leder) i händer och fötter.
  • Daktylit, svullnad av ett helt finger eller en hel tå
  • Ryggsmärta, dov och diffus till karaktären och lokaliserad till sätesregionen
  • Nattlig stelhet och smärta som stör nattsömnen med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid
  • Psoriasis i huden (förekommer hos 80–90% av patienterna)

Vad sker när man har PsA?

Den inflammation som ger upphov till PsA bidrar till smärtor och svullnader i lederna. Sjukdomen kan även ge upphov till ledskador som gör att man blir mindre rörlig.

TNF-hämmare som behandling

HUMIRA® (adalimumab) är indicerat för behandling av aktiv progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierade anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. HUMIRA har visat sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen hos patienter med polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen och har även visat förbättring av den fysiska funktionen.3

Svensk reumatologisk förening skriver i sina riktlinjer för behandling vid Axial SpA och Psoriasisartrit att vid val av läkemedelsbehandling bör  hänsyn också tas till associerade sjukdomar såsom IBD, psoriasis och irit. Om man önskar effekt även på sjukdomsmanifestationer bör ett läkemedel väljas som har effekt på dessa manifestationer.

Referenser

1. Lindqvist U. Psoriasisartrit. Nedladdad 2020-02-05, https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1362.
2. HUMIRA produktresumé, www.fass.se.
1. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2019. Svensk Reumatologisk Förening. Nedladdad 2020-01-21, https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2019/03/spa_riktlinjer-focc88r-lacc88kemedelsbehandling-vid-axial-spa-och-psa-2019.pdf .

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-11-15. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-HUM-190058 v1 Senast uppdaterad 2020-02-14