Patientstöd

Tillvaron som patient kan vara tung och behovet av stöd från omgivningen kan ibland kännas överväldigande. Vi vill stödja patienter med reumatiska sjukdomar, och har därför tagit fram två patientstödsprogram.   

Hjälp till självhjälp – AbbVie Care

AbbVie har ett patientstödsprogram som heter AbbVie Care och är framtaget för att stötta och underlätta för patienten under pågående HUMIRA-behandling.

AbbVie Care bygger på insikten att följsamheten är suboptimal vid immunrelaterade inflammatoriska sjukdomar. Det innebär att en förbättring av följsamheten skulle öka effekten av läkemedelsbehandling. Konsekvenserna av en suboptimal följsamhet drabbar både samhället, vården och patienten.

Genom att förbättra förmågan till självhjälp och ge patienterna stöd, kan programmet öka deras acceptans, förtroende och tillfredsställelse med medicineringen. Det kan i sin tur förbättra deras livskvalitet och andra viktiga behandlingsutfall.

Läs mer om AbbVie Care

Reumatikerlinjen

Reumatikerlinjen vill inspirera, informera och stärka de som lever med reumatisk sjukdom och hjälpa dem att leva ett bra liv. Där kan man få tips och råd och inte minst ta del av olika patientberättelser hur det är att leva med en reumatisk sjukdom.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-03-21. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se

SE-IMMR-190006 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05