Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika kliniska bilder med långvarig inflammation i rörelseapparaten som gemensamt huvudsymtom. Ledinflammationen kan drabba allt ifrån en enstaka led till många leder i kroppen. Vad som orsakar sjukdomen är okänt, klart är dock att det finns en ärftlig komponent.1

Symtom och samsjuklighet

Det finns flera undergrupper till JIA som alla yttrar sig på lite olika sätt.1 Barn med JIA har en ökad risk att drabbas av inflammation i ögonen (uveit).2

Oligoartikulär JIA är den vanligaste formen av JIA och definieras av att en till fyra leder är engagerade vid sjukdomsdebut. Insjuknandet sker oftast före sex års ålder. Flickor drabbas betydligt oftare än pojkar. En del barn med denna sjukdom utvecklar främre uveit.1

Vid polyartikulär JIA (pJIA) är minst fem leder engagerade vid sjukdomsdebut. Utifrån blodtest avgörs typ: RF-positiv eller RF-negativ polyartikulär JIA. RF-positiv är betydligt ovanligare än RF-negativ, och är ofta en svår artritsjukdom.1

Karaktäristiskt för systemisk JIA är feber, hudutslag och kraftig inflammation i flera olika organ i kroppen som kan uppträda innan eller parallellt med debut av ledinflammation.1

Juvenil psoriasisartrit kännetecknas av att artriten är förenad med hudsjukdomen psoriasis. Psoriasisen kan debutera före eller efter det att lederna drabbats. Kronisk främre uveit förekommer hos barn med denna sjukdom.1

Entesitrelaterad artrit (ERA) kännetecknas av artrit i de större lederna i benen och entesiter, dvs inflammation i sen- och muskelfästen. Sjukdomen drabbar oftare pojkar än flickor.1

Sjukdomsdebut och förekomst

JIA är en ovanlig sjukdom1. Vanligen är det små barn som insjuknar, flickor drabbas oftare än pojkar. I Sverige har 1500–1800 barn JIA.2

Orsak

Som det medicinska namnet antyder, har sjukdomen ingen känd orsak. Ärftlighet spelar dock en viss roll för utveckling av JIA.1

Behandling

Enligt de nationella behandlingsriktlinjerna för JIA är målet för den farmakologiska behandlingen av de reumatiska ledsjukdomarna att förhindra leddestruktion och funktionsinskränkning genom tidigt insatt optimal behandling3.

Referenser

1. Juvenil Idiopatiskt Atrit (JIA) – PRINTO. Information om barnreumatologiska sjukdomar. Nedladdad 2021-10-21. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/SE/info/2/Juvenil-Idiopatisk-Artrit-(JIA)
2. Svenska Barnreumaregistret. Årsrapport 2019. Nedladdad 2021-10-21.  https://barnreumaregistret.se/media/lsvbjw2m/200909_barnreumaregistrets-årsrapport-2019.pdf
3. Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen. 2021-06-09. Nedladdad 2021-10-21.
https://reuma.barnlakarforeningen.se/wpcontent/uploads/sites/11/2021/06/Farm-beh-JIA-2021-06-09.pdf.

SE-IMM-210030 v1.0. Senast uppdaterad 2021-11-03.