Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika kliniska bilder med långvarig inflammation i rörelseapparaten som gemensamt huvudsymtom. Ledinflammationen kan drabba allt ifrån en enstaka led till många leder i kroppen. Vad som orsakar sjukdomen är okänt, klart är dock att det finns en ärftlig komponent.1

Symtom och samsjuklighet

Det finns flera undergrupper till JIA som alla yttrar sig på lite olika sätt.1 Barn med JIA har en ökad risk att drabbas av inflammation i ögonen (uveit).2

Oligoartikulär JIA är den vanligaste formen av JIA och definieras av att en till fyra leder är engagerade vid sjukdomsdebut. Insjuknandet sker oftast före sex års ålder. Flickor drabbas betydligt oftare än pojkar. En del barn med denna sjukdom utvecklar främre uveit.1

Vid polyartikulär JIA (pJIA) är minst fem leder engagerade vid sjukdomsdebut. Utifrån blodtest avgörs typ: RF-positiv eller RF-negativ polyartikulär JIA. RF-positiv är betydligt ovanligare än RF-negativ, och är ofta en svår artritsjukdom.1

Karaktäristiskt för systemisk JIA är feber, hudutslag och kraftig inflammation i flera olika organ i kroppen som kan uppträda innan eller parallellt med debut av ledinflammation.1

Juvenil psoriasisartrit kännetecknas av att artriten är förenad med hudsjukdomen psoriasis. Psoriasisen kan debutera före eller efter det att lederna drabbats. Kronisk främre uveit förekommer hos barn med denna sjukdom.1

Entesitrelaterad artrit (ERA) kännetecknas av artrit i de större lederna i benen och entesiter, dvs inflammation i sen- och muskelfästen. Sjukdomen drabbar oftare pojkar än flickor.1

Sjukdomsdebut och förekomst

JIA är en ovanlig sjukdom1. Vanligen är det små barn som insjuknar, flickor drabbas oftare än pojkar. I Sverige har 1200–1700 barn JIA.2

Orsak

Som det medicinska namnet antyder, har sjukdomen ingen känd orsak. Ärftlighet spelar dock en viss roll för utveckling av JIA.1

Behandling

Enligt de nationella behandlingsriktlinjerna för JIA är målet för den farmakologiska behandlingen av de reumatiska ledsjukdomarna att förhindra leddestruktion och funktionsinskränkning genom tidigt insatt optimal behandling3.

HUMIRA® (adalimumab) är godkänt för behandling av polyartikulär JIA (pJIA) från 2 års ålder samt entesitrelaterad artrit (ERA) från 6 år. HUMIRA har för barn även indikation för behandling av pediatrisk icke-infektiös främre uveit från 2 år, pediatrisk plackpsoriasis från 4 år och pediatrisk Crohns sjukdom från 6 år.4

Läs mer på FASS.se

Referenser

1. Juvenil Idiopatiskt Atrit (JIA) – PRINTO. Information om barnreumatologiska sjukdomar. Nedladdad 2019-05-13. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/SE/info/SE
2. Svenska Barnreumaregistret. Årsrapport 2018. Nedladdad 2020-01-21.  http://barnreumaregistret.se/wp-content/uploads/2019/11/Barnreuma_rapport_2018-final-.pdf
3. Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen. 2019-05-31. Nedladdad 2020-01-21.
https://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2019/11/farmakologisk-beh-JIA-2019-05-31b.pdf.
4. HUMIRA produktresumé, www.fass.se.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. 

SE-HUM-210004. Senast uppdaterad 2021-06-29.