Vad är axial spondylartrit och ankyloserande spondylit?

Ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) går ofta under den gemensamma benämningen axial spondylartrit eller axSpA. AS (tidigare kallad Bechterews sjukdom) är den mest typiska underdiagnosen till SpA. 

Både AS och nr-axSpA är inflammatoriska sjukdomar

AS debuterar ofta i unga år och är vanligare hos män än kvinnor. Ungefär 0,1-0,2 procent av befolkningen är drabbade.1 AS och nr-axSpA är inflammatoriska ledsjukdomar som är kopplade till immunsystemet, där okända utlösande faktorer så kallade "triggers" gör att immunsystemet attackerar friska celler. Främst drabbas lederna i ryggraden ner mot bäckenet. I vissa fall kan även andra leder, ligament och senor vara drabbade, såsom entesiter  och daktyliter. Även tarmen och ögonen kan uppvisa symtom.

Vid ankyloserande spondylit (AS) kan man se inflammationen på röntgen. Vid icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) har man symtom, men inget syns på röntgen. Patientrapporterad data visar dock att de upplever en minst lika svår sjukdom.

Vad orsakar ankyloserande spondylit (AS)?

Man vet inte vad som orsakar AS, men man tror att ärftliga faktorer spelar in. Det finns en stark koppling mellan sjukdomen och en gen som kallas HLA B27. Alla som har genen får inte AS, men genen finns hos 90 procent av alla som har AS.

Typiska symtom:2
Smygande debut
Debut före 40 års ålder
Förbättrad av aktivitet
Avsaknad av förbättring vid vila
Nattligt uppvaknande av ryggsmärta

Andra tecken på ankyloserande spondylit kan vara:2

  • Perifer artrit
  • Entesit (i hälregionen)
  • Daktylit
  • Främre uveit
  • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
  • Psoriasis
  • Signifikant smärtreduktion med COX-hämmare
  • Familjär förekomst av spondylartritsjukdom
  • Vävnadstyp HLA B27
  • SR/CRP-stegring

Samsjuklighet

Uveit (irit), psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är vanliga extra-artikulära manifestationer (EAM) hos patienter med ankyloserande spondylit. Uveit/irit är vanligast, och prevalensen är cirka 25 procent. Prevalens för psoriasis är cirka 9 procent och IBD strax under cirka 7 procent.3

Risken att drabbas av extraartikulära manifestationer ökar över tiden. Vid sjukdomsduration kortare än 10 år har ca 30 procent drabbats, och med en sjukdomsduration längre än 10 år har ca 45 procent drabbats.4

Behandlingsrekommendationer

Adekvat medicinering är, tillsammans med träning, det som än idag rekommenderas för denna patientgrupp. Det övergripande syftet är att förbättra patienternas livskvalitet, att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom kontroll av symtom, inflammation och strukturella skador.5

Hur kan HUMIRA® (adalimumab) hjälpa dina patienter med AS?

HUMIRA är indicerat för behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat på konventionell behandling, och för behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte svarat tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.6

Svensk reumatologisk förening skriver i sina riktlinjer för behandling vid Axial SpA och Psoriasisartrit att vid val av läkemedelsbehandling bör  hänsyn också tas till associerade sjukdomar såsom IBD, psoriasis och irit. Om man önskar effekt även på sjukdomsmanifestationer bör ett läkemedel väljas som har effekt på dessa manifestationer.1

Referenser

1. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2019. Svensk Reumatologisk Förening. Nedladdad 2020-01-21, https://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2019/03/spa_riktlinjer-focc88r-lacc88kemedelsbehandling-vid-axial-spa-och-psa-2019.pdf.
2. Lindqvist U. Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit). Nedladdad 2019-02-05, https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360.
3. Stolwijk et al. Ann Rheum Dis. 2015 Jan;74(1):65-73. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203582.
4. Varkas G et al. Arthritis Rheumatol 2018 Oct;70(10):1588-1596
5. Zochling J et al. Ann Rheum Dis. 2006;65(4):442-52.
6. HUMIRA produktresumé, www.fass.se.

 

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-11-15. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-HUM-190058 v1 Senast uppdaterad 2020-02-14