Reumatism – ett namn, flera diagnoser

Cirka en miljon människor i Sverige lever med en reumatisk sjukdom, och de vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA) och spondylartriter.

Släpp fram livet – inte sjukdomen

Det sammanfattar vår vision och ambition för patienter med RA, deras anhöriga och vårdpersonalen. Som forskande biofarmaföretag har AbbVie bidragit till kampen mot reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit med preparatet HUMIRA® (adalimumab).

Det stannar inte vid HUMIRA

AbbVie är fast beslutna att fortsätta stödja svensk reumatologi genom forskning, utbildning och patientstödsprogram. Idag pågår forskning på svenska kliniker med för nya kommande produkter inom RA och andra reumatiska indikationer, samt ges stöd till Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister (SRQ). AbbVie har under många år satsat på både regionala och nationella utbildningar inom bilddiagnostik, framförallt ultraljud, vilket har hjälpt till att transformera svensk reumatologi från grunden med förbättrad diagnostik och monitorering som resultat.

På AbbVie fokuserar vi våra insatser på att nu och i fortsättningen forska fram fler nya preparat i kampen mot reumatiska sjukdomar och bidra till att förbättra omhändertagandet för patienter som lever med reumatisk sjukdom.

I samband med Reumadagarna i Falun 11-13 september offentliggjordes vem som tilldelades AbbVies stipendium till Andrzej Tarkowskis minne i samarbete med SRF. Stipendiesumman är på 150.000 kr.

Motivering:
"Tao Jin är en välmeriterade självständig forskare som söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp av integrerad molekylär och experimentell forskning, främst fokuserad på det inflammatoriska förloppet vid Staphylococcus aureus ledinfektion. Denna typ av ledinfektion har ett hastigt förlöpande leddestruktivt förlopp som ofta leder till invaliditet hos den drabbade. Genom avancerad metodologi och ett strukturerat arbetssätt har Tao Jin bidragit till förståelsen av mekanismerna vid infektionen. Fynden av hans forskning leder till att man förhoppningsvis inom en överskådlig framtid kommer att, utöver antibiotika, kunna behandla patienter med mer framgångsrikt och undvika invaliditet."

AbbVie har inte varit involverad i processen att utse stipendiat, arbetet sköts helt fristående SRF.

Ta del av pågående studier

Kontakta oss om du har forskning-/studier-/registerfrågor.

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-11-15. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-IMM-190041 v1 Senast uppdaterad 2019-12-16