Skip to main content

IBD Home – en mobilbaserad tjänst som hjälper patienten att hålla koll på sin sjukdom

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden* i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin aktuella status, samtidigt som läkaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient rätt omhändertagande, vid rätt tid.

Utvecklingen av IBD Home

IBD Home är utvecklat utifrån IBD2020 och modellen för optimalt omhändertagande, vilket inte nödvändigtvis måste innebära fysisk kontakt och läkarbesök. Utöver Telia och AbbVie har även svensk hälso- och sjukvård, patientrepresentanter, det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) samt företaget bakom det hembaserade kalprotektintestet, Bühlmann, varit inblandade i arbetet bakom IBD Home. Idag tillhandahålls IBD Home av Telia.

SWIBREG

SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) är ett nationellt kvalitetsregister och beslutsstöd som används vid vård och behandling av patienter med ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit. Målet är att öka kunskapen om hur många som lever med inflammatoriska tarmsjukdomar, i vilken ålder man insjuknar och vilken behandling man får. Registret syftar också till att få bättre kontroll över hur olika behandlingar fungerar och hur varje enskild individ mår gällande symtom och livskvalitet. Registret används även för att bedriva forskning inom IBD.

SWIBREG (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry)

Syftet med IBD Home

Syftet med IBD Home med är att förenkla patientens resa genom vårdsystemet, frigöra resurser och öka tillgängligheten, vilket gör det möjligt för fler patienter att få bättre vård till en lägre kostnad.

Mindre stress och oro för patienten

Möjligheten att sköta test och frågor hemifrån gör att patienten kan känna en större kontroll och mindre stress över sin sjukdom.

Bättre omhändertagande

Tätare kontroller ger vårdgivaren bättre underlag för uppföljning och beslut om omhändertagande och behandling.

Bättre underlag för forskning och utveckling

Tack vare möjligheten att analysera större mängder data och den tätare kontakten mellan vård och patient, skapas även ett större underlag för framtida forskning och utveckling.

IBD Home – så här går det till

1. Intresserade patienter registreras av sin vårdgivare i IBD Home via det nationella kvalitetsregistret och beslutsstödet, SWIBREG.

2. Patienten laddar ner apparna Telia HomeCare och IBDoc till sin mobil och godkänner att han eller hon vill dela sina data med sin vårdgivare.

3. Patienten utför testningen med tillhörande testkit och gör en egen skattning av sina symtom i appen.

4. Alla data vidarebefordras till patientens personliga konto hos Telia HomeCare där valda uppgifter skickas vidare till SWIBREG.

5. I SWIBREG presenteras testresultaten i en graf som illustrerar hur patientens värden utvecklas över tid. Vid avvikande värden får vårdgivaren en signal via e-post om att patienten behöver följas upp.

IBD Home på 2,5 minuter

Här hittar du även en film som kort sammanfattar vad IBD Home kan innebära för såväl patienten som för vården.

Erfarenheter så här långt

För att ta del av vad upphovsmän, utvecklare, användare och medicinska experter har att säga om arbetet bakom IBD Home, klicka på länkarna nedan.

Artikel om IBD Home i Gastrokuriren

Telia lanserar digital tjänst för patienter med IBD

Vill du veta mer

Vill du veta mer om IBD Home och hur långt arbetet kommit i din region, kontakta din lokala AbbVie-representant.

*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därför användas för att förutse risken för sjukdomsskov, men även för att följa sjukdomens utveckling över tid.

SE-IMMG-190001 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05