MAVIRET® (glekaprevir/pibrentasvir)

Den senaste generationens hepatit C-behandling

Behandling av Hepatit C

Utvecklingen på hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Det finns flera olika läkemedel som kan användas för att behandla hepatit C, och de verkar på olika sätt för att bekämpa viruset. Vilken kombination av läkemedel som kan användas beror på vilken virustyp (genotyp) patienten har. Behandlingslängden beror på hur skadad levern är, virusets genotyp och andra faktorer som kan påverka behandlingseffekten.

MAVIRET®, AbbVies andra generation hepatit C-läkemedel blev godkänt i Europa den 26 juli 2017. MAVIRET® är en antiviral kombination av glekaprevir (NS3/4A proteashämmare) och pibrentasvir (NS5A-hämmare), två potenta läkemedel med hög resistensbarriär. Behandlingen är helt ribavirinfri och tas som tabletter en gång om dagen. Alla naiva hepatit C-genotyper 1 till 6 utan cirros behandlas i 8 veckor, och alla naiva hepatit C-genotyper med cirros behandlas i 12 veckor.1

Referenser

1. fass.se

▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. Produktresumé 2019-04-29. Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se. Förmånsbegränsningar
Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret subventioneras när läkemedlet skrivsut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 SE-MAVI-190013 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05