Hepatit C

Vi erbjuder skydd för sköra och utsatta personer som drabbas av virusinfektionen hepatit C.

Hepatit C går att bota

Varje år drabbas tusentals personer av virusinfektionen hepatit C. Behandling med läkemedel mot hepatit C syftar till att helt avlägsna virus och bota patienten, eftersom risken för leverskador och levercancer minskar om patienten botas. Ett annat syfte med behandlingen är att minska risken för att sjukdomen sprids.

▼Maviret® (glekaprevir, pibrentasvir) 100mg/40mg filmdragerade tabletter, Rx, (F). Virushämmande medel, direktverkande. Produktresumé 2019-04-29. Indikation: Maviret är avsett för behandling av vuxna med kronisk infektion med hepatit C-virus (HCV). För fullständig information om pris, indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar och dosering, se Fass.se. Förmånsbegränsningar Maviret subventioneras till patienter i samtliga fibrosstadier och begränsningen gäller enbart förskrivning. Subventionsbegränsningen innebär att Maviret subventioneras när läkemedlet skrivsut av eller i samråd med läkare vid infektions- eller gastroenterologisk klinik med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

 SE-MAVI-190013 v1 Senast uppdaterad 2019-06-05