Beställ material

Här nedan kan du beställa material om VENCLYXTO® (venetoklax) i form av patientbroschyr, doskort samt särtryck av studier. 

Patientbroschyr VENCLYXTO
Ett stöd till patienter i sin sjukdom och behandling med VENCLYXTO.
Beställ

Doskort VENCLYXTO
VENCLYXTO doskort vid KLL innehåller bland annat dostitreringsschema, hantering under dostitreringsfasen samt information om dosjustering.
Beställ

MURANO-studien

MURANO-studien, en randomiserad, multicenter, öppen, fas 3-studie utvärderade säkerhet och effekt av tidsbestämd VENCLYXTO + rituximab (VenR) mot bendamustin + rituximab (BR) hos patienter som fått minst en tidigare behandling mot KLL.

Särtryck av MURANO-studien
23,8 månaders uppföljningstid i median. Seymour J.F., et al. N Engl J Med 2018;378:1107-1120
Beställ

Särtryck av MURANO-studien
36 månaders uppföljningstid i median. Kater A, et al. J Clin Oncol 2018;37:1-9
Beställ

CLL14-studien

CLL14-studien, en randomiserad, multicenter, öppen, fas 3-studie utvärderade säkerhet och effekt av tidsbestämd VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab mot klorambucil i kombination med obinutuzumab, hos tidigare obehandlade patienter med KLL.

Särtryck av CLL14-studien
28,1 månaders uppföljningstid i median. Fischer K, et al. N Engl J Med 2019; 380:2225-2236
Beställ

VENCLYXTO® (venetoklax) ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel är avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 21 juni 2021. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Det är ännu inte beslutat om VENCLYXTO i kombination med ett hypometylerande läkemedel avsett för behandling av vuxna patienter med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi ska ingå i läkemedelsförmånen.

SE-VNCCLL-190017v10.0 2021. Senast uppdaterad 2021-03-23.