Intervjuer med experter

Här kan du ta del av filmklipp av och med ledande experter inom hematologiområdet.

  

OpenView-webinar 18 februari 2021 med professor Ulf Persson

Föreläsning från den 18 februari 2021 där professor Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) berättade om de senaste principerna för ekonomisk utvärdering och värdebaserad prissättning.

 

  

Intervju med professor Ulf Persson, 18 februari 2021

Intervju med professor Ulf Persson, PhD och senior rådgivare vid Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE), 18 februari 2021, där han bland annat pratar om hälsoekonomiska trender och utmaningar inom hematologiområdet.

 

  

Intervju med Hans Hagberg om virtuella ASH,
5–8 december 2020

Hans Hagberg, docent och överläkare vid onkologkliniken, Akademiska Uppsala, sammanfattar här några av sina viktigaste intryck från årets virtuella ASH-kongress.

 

  

Open View-webinar 26 oktober 2020 med professor John Seymour, Australien

John Seymour, professor i hematologi och chef för avdelningen för hematologi vid Peter MacCallum Cancer Center & Royal Melborne Hospital, Melbourne, Australien, håller här en föreläsning om CLL: Sequencing in the Era of Novel Agents. Föreläsningen inleds med en introduktion av professor emerita Eva Kimby, Stockholm. 

 

 

Intervju med John Seymour om CLL: Sequencing in the Era of Novel Agents, 26 november 2020

Intervju med professor John Seymour, Australien, som berättar om sina främsta "takeaways" när det gäller sekvensering av behandlingar vid KLL. Han ger också sin syn på framtidens KLL-behandling.

 

 

Intervju med Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet, EHA25 Virtual 2020

Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, berättar här om det viktigaste hon tog med sig från årets virtuella EHA 2020, utifrån ett patientperspektiv.  


Intervju med Richard Rosenquist Brandell 2020

Richard Rosenquist Brandell, specialist i klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset och professor i samma ämne på Karolinska Institutet, berättar här om det europeiska samarbetet med att skapa en genpanel för diagnostik vid lymfatiska maligniteter och vad detta kan betyda för behandlingen av patienter med KLL och andra typer av lymfom.


Intervju med Niklas Theorin, ASH Orlando 2019

Niklas Theorin, överläkare och hematolog på medicinkliniken i Norrköping, berättar här om sina lärdomar från ASH i Orlando och vilka nyheter han tror kommer att få den största betydelsen för den svenska KLL-vården.

   

Intervju med Daniel Roth, iwCLL, Edinburgh Skottland 2019

Hör Daniel Roth, specialistläkare Skånes Universitetssjukhus Lund, berätta om de viktigaste lärdomarna från mötet och inför framtiden.

   

Intervju med Eva Kimby, ICML Lugano 2019

Hör Eva Kimby, professor emerita, Karolinska Institutet Huddinge, berätta om de mest intressanta nyheterna inom lymfom från ICML i Lugano 2019.

Intervju med Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet, EHA Amsterdam 2019

Hör Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet, ge sin syn på vad som var mest intressant för henne som patientföreträdare under EHA och om de frågor som Blodcancerförbundet driver i Sverige.

 

 

VENCLYXTO® (venetoklax)
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom under den initiala dostitreringsfasen på 5 veckor. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 25 februari 2021. För fullständig information och pris, se www.fass.se.  Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.

SE-VNCCLL-190017v10.0 2021. Senast uppdaterad 2021-04-20.