VENCLYXTO® (venetoklax)

Läkemedlet VENCLYXTO är den första och enda BCL-2-hämmaren som är godkänd för behandling av KLL. VENCLYXTO i kombinationsbehandling möjliggör en tidsbestämd och kemofri behandling för patienter från första linjens behandling vid KLL.

Här kan du se hur VENCLYXTO fungerar.

VENCLYXTO – indikationer vid KLL

VENCLYXTO binder till det anti-apoptotiska proteinet BCL-2, vilket frisätter pro-apoptotiska protein som initierar apoptos (programmerad celldöd) hos cancercellerna. VENCLYXTO är en peroral tablettbehandling.1

VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad KLL.

VENCLYXTO, i kombination med rituximab, är godkänt för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling.

VENCLYXTO är också godkänt som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.1

Tidsbestämd kemofri behandling i första linjen

VENCLYXTO i kombination med CD20-antikroppen obinutuzumab är den första tidsbestämda kemofria kombinationsbehandlingen till patienter i första linjen vid KLL. När man får VENCLYXTO i kombination med läkemedlet obinutuzumab avslutas behandlingen med VENCLYXTO inom 1 år.

VENCLYXTO ges i totalt 12 cykler, där varje cykel omfattar 28 dagar: 6 cykler i kombination med obinutuzumab, följt av 6 cykler med VENCLYXTO som monoterapi.

100 mg obinutuzumab ges på dag 1 i cykel 1, följt av 900 mg som kan ges på dag 1 eller dag 2. Administrera 1000 mg på dag 8 och 15 i cykel 1 samt på dag 1 i varje efterföljande 28-dagarscykel, i totalt 6 cykler.

Man startar 5-veckorsschemat för dostitrering av VENCLYXTO på dag 22 i cykel 1 och fortsätter fram till dag 28 i cykel 2. Dostitreringen inleds med startdosen 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ökas sedan gradvis under 5 veckor, upp till en daglig dos på 400 mg,

Efter avslutat dostitreringsschema, är den rekommenderade dosen av VENCLYXTO 400 mg en gång dagligen, från dag 1 i cykel 3 med obinutuzumab, till sista dagen i cykel 12.1

(Observera att behandling med VENCLYXTO i monoterapi är en tillsvidarebehandling. Läs mer på fass.se)

Signifikant längre progressionsfri överlevnad

CLL14 är en randomiserad, multicenter, öppen fas 3-studie där man utvärderade effekten och säkerheten med VENCLYXTO + obinutuzumab mot klorambucil + obinutuzumab (KlbO) hos patienter med tidigare obehandlad KLL och med samsjuklighet.

Primär endpoint i studien var prövarbedömd PFS (progressionsfri överlevnad). I primäranalysen (medianuppföljning 28,1 månader) såg man en 65% minskad risk för progression eller död hos patienter behandlade med kombinationen VENCLYXTO + obinutuzumab (30 events hos 216 patienter) jämfört med patienter behandlade med KlbO (77 events hos 216 patienter). Riskkvoten var 0,35 (95% KI: 0,23-0,53), P<0,0001.1 Medianvärdet för PFS var inte uppnått i någon av armarna. PFS vid 24-månadersbedömning var 88,2% för patienterna i VENCLYXTO + obinutuzumab-armen (95% KI: 83,7-95,1) jämfört med 64,1% för patienterna i KlbO-armen (95% KI: 57,4-70,8).

Vid en uppföljande effektanalys (medianuppföljning på 40 månader) hade medianvärdet för PFS inte uppnåtts i VENCLYXTO + obinutuzumab-armen och var 35,6 månader (95% KI: 33,7-40,7) i KlbO-armen med en riskkvot på 0,31 (95% KI: 0,22-0,44). 36-månadersbedömningen för PFS i VENCLYXTO + obinutuzumab-armen var 81,9% (95% KI: 76,5-87,3) och 49,5 % (95% KI: 42,4-56,6) i KlbO-armen.

Djupa behandlingssvar/MRD negativitet

76% (163/216) av patienterna som stått på VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab (95% KL: 69,17-81,05) i CLL14-studien hade en odetekterbar sjukdom/MRD negativitet (minimal residual disease negativity) i perifert blod jämfört med 35% (76/216) hos patienterna i KlbO-armen (95% KI: 28,83-41,95). I benmärg uppnådde 57% av patienterna i VENCLYXTO + obinutuzumab-armen MRD negativitet (95% KI: 50,05-63,64) jämfört med 17% av patienterna i KlbO-armen (95% KI: 12,36-22,83). MRD negativitet definierades som <1 KLL-cell/10 000 leukocyter.1

Tidsbestämd kemofri behandling i andra linjen

VENCLYXTO, i kombination med rituximab, är den första godkända tidsbestämda kemofria kombinationsbehandlingen i andra linjen vid KLL.

I MURANO-studien, en randomiserad, multicenter, öppen, fas 3-studie, utvärderades säkerheten och effekten av VENCLYXTO + rituximab (VenR) mot bendamustin + rituximab (BR) hos patienter som tidigare behandlats mot KLL. 

Efter initial behandling med VENCLYXTO-tabletter (med upptrappningsschema i fem veckor från 20 mg till 400 mg en gång dagligen), startades rituximab-infusioner och kombinationen gavs i 6 cykler*, varefter fortsatt behandling med enbart 400 mg VENCLYXTO dagligen i 24 månader. Därefter avslutades behandlingen. BR gavs i sedvanlig dosering i 6 cykler*,**.1

(Observera att behandling med VENCLYXTO i monoterapi är en tillsvidarebehandling. Läs mer på fass.se)

* Dosering rituximab 375 mg/m2 IV d1 c1, 500 mg/m2 IV d1 c2–6
** Dosering bendamustin 70 mg/m2 d1–2 c1–6

Signifikant längre progressionsfri överlevnad

Primär endpoint i studien var prövarbedömd PFS (progressionsfri överlevnad). VENCLYXTO i kombination med rituximab gav en signifikant längre progressionsfri överlevnad jämfört med BR, vilket resulterade i 83% minskad risk för progression eller död hos patienterna som stått på VENCLYXTO i kombination med rituximab (32 events hos 194 patienter) jämfört med BR (114 events hos 195 patienter). Riskkvoten var 0,17 (95% KI, 0,11–0,25), P<0,001. Medianuppföljningstiden var 23,8 månader.1

Djupa behandlingssvar/MRD negativitet

62% (121/194) av patienterna i VENCLYXTO+rituximab-armen blev MRD negativa (minimal residual disease/odetekterbar sjukdom) i perifert blod jämfört med 13% (26/195) hos patienterna i BR-armen vid 9 månader (absolut skillnad 49,0% (95% KI, 40,4–57,6)). MRD negativitet definierades som <1 KLL-cell/10 000 leukocyter.1,2

Hanterbar säkerhetsprofil

De vanligaste biverkningarna (≥20%), oavsett grad, hos patienter som behandlats med VENCLYXTO i kombinationsstudierna med obinutuzumab eller rituximab, var neutropeni, diarré och övre luftvägsinfektion. I monoterapistudierna var de vanligaste biverkningarna neutropeni/minskat neutrofilantal, diarré, illamående, anemi, trötthet och övre luftvägsinfektion.1

De vanligaste allvarliga biverkningarna (≥2%) hos patienter som fått VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab eller rituximab var lunginflammation, sepsis, febril neutropeni och TLS. I monoterapistudierna var de vanligaste allvarliga biverkningarna (≥2%) lunginflammation och febril neutropeni.1

Referenser

1. VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie 25 februari 2021.
2. Seymour J.F., et al. N Engl J Med 2018;378:1107–1120.

VENCLYXTO® (venetoklax)
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom under den initiala dostitreringsfasen på 5 veckor. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 25 februari 2021. För fullständig information och pris, se www.fass.se.  Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.

SE-VNCCLL-190017v10.0 2021. Senast uppdaterad 2021-03-23.