Hematologi

Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar. På AbbVie ligger vårt fokus på behandling av olika typer av hematologiska maligniteter, såsom leukemi (blodcancer), lymfom och multipelt myelom.

Hematologi – läran om blodet och dess sjukdomar

Inom hematologi ligger vårt fokus på sjukdomarna blodcancer (leukemi), lymfom och multipelt myelom. 

Begreppet blodcancer används ofta i dagligt tal som ett samlingsnamn för cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar, men är egentligen den gemensamma benämningen på cancersjukdomar i benmärgen. Vid blodcancer (leukemi) förändras de vita blodkropparna och förökar sig okontrollerat i benmärgen och i blodet. Det finns två olika sorters blodcancer, myeloisk och lymfatisk. Beroende på sjukdomens förlopp delas blodcancer också in i akut och kronisk. Lymfom är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet och myelom är en sjukdom som uppstår i plasmacellerna i benmärgen.

De diagnoser vi forskar inom är bland annat kronisk lymfatisk leukemi (KLL), akut myeloisk leukemi (AML) och multipelt myelom (MM).

Tillsammans för en bättre cancervård

Med människan i centrum vill vi flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med dagens cancerbehandling. Tillsammans med forskare, läkare, beslutsfattare, branschkollegor och de människor som påverkas av cancer arbetar vi för att skapa lösningar som kan förbättra framtidens cancervård.

Forskning fokuserad på målstyrda behandlingar

På AbbVie forskar vi bland annat inom några av de mest svårbehandlade maligna sjukdomarna inom hematologin; kronisk lymfatisk leukemi (KLL), akut myeloisk leukemi (AML) och multipelt myelom (MM). I december 2016 godkändes läkemedlet VENCLYXTO® (venetoklax), den första och enda godkända BCL-2-hämmaren som är registrerad för behandling av KLL1.

Referenser

1. VENCLYXTO produktresumé. AbbVie 25 februari 2021.

imm video

Ta del av pågående studier

 

På clinicaltrials.gov finns information om internationella studier som just nu bedrivs med fokus på behandling med VENCLYXTO.

Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över kliniska studier inom cancervården.

VENCLYXTO® (venetoklax)
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med obinutuzumab är avsett för behandling av vuxna patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL). VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är indicerat för behandling av KLL: hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom under den initiala dostitreringsfasen på 5 veckor. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 25 februari 2021. För fullständig information och pris, se www.fass.se.  Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vid följande godkända indikationer: i kombination med obinutuzumab vid tidigare obehandlad KLL, i kombination med rituximab för patienter som fått minst en tidigare behandling, samt som monoterapi för behandling av KLL hos patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.

SE-VNCCLL-190017v10.0 2021. Senast uppdaterad 2021-03-23.