Crohns sjukdom hos barn

Även om Crohns sjukdom är vanligare hos vuxna än hos barn insjuknar en betydande andel redan som barn och incidensen ökar. Forskning visar att det finns både likheter och skillnader jämfört med Crohns sjukdom hos vuxna.

Symtom

Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kan uppträda i hela mag-tarmkanalen. Inflammationen är ofta segmentiell och omfattar tarmens alla vägglager.1

Diarré och buksmärtor är två dominerande symtom. Blod i avföringen är också vanligt, vid ulcerös kolit har de flesta detta symtom. Det är vanligast med ett smygande insjuknande över flera månader, men sjukdomen kan ibland debutera akut. Låggradig feber kan förekomma. Andra förekommande symtom, framförallt vid Crohns sjukdom hos barn och ungdomar, är viktnedgång, avplanad längdtillväxt, försenad pubertet och perianal sjukdom. Ibland kan tillväxtpåverkan och försenad pubertet vara de enda symtomen på sjukdom.1

Sjukdomsdebut och förekomst

Cirka 25% av alla nya fall av IBD uppkommer under barndomen2. En global ökning i incidensen av pediatrisk Crohns sjukdom har noterats under de senaste två decennierna. Den högsta förekomsten har noterats i de nordiska länderna och Kanada.1

Cirka 350 barn under 18 år insjuknar i IBD i Sverige varje år. Det uppskattas att cirka 1 500 barn och ungdomar är drabbade i Sverige.I en studie från norra Stockholm som genomfördes under åren 2002–2007, fann man att av de barn som nyinsjuknat i Crohns sjukdom var 18% i åldern 0–7 år och 82% var i åldern 8–15 år. Det förelåg en tydlig dominans av pojkar.3

Orsak

Orsaken till varför man insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom är inte fullständigt klarlagd. Mycket talar dock för att IBD orsakas av en interaktion mellan immunsystemet och tarmmikrober. Tvillingstudier tyder på att genetiska faktorer spelar en särskilt stor roll vid Crohns sjukdom. Ett levnadssätt med goda hygieniska förhållanden tycks medföra en ökad risk för IBD.1

Diagnos

Diagnosen baseras på den samlade bilden av patientens sjukdomshistoria, kliniska tecken, endoskopiska, histologiska och radiologiska fynd. Möjliga differentialdiagnoser, såsom infektioner och födoämnesinducerade enterokoliter, ska också ha uteslutits.1

Behandling

Enligt det nationella svenska vårdprogrammet för inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar är målsättningen med behandlingen att uppnå subjektiv besvärsfrihet och objektiv normalisering av tidigare sjukdomstecken. Målen ska uppnås med så liten risk för biverkningar som möjligt samt att vården ska ges på ett sätt så den inte påverkar patientens livskvalitet, det vill säga med minsta möjliga sjukdomsrelaterade belastningar i tillvaron.1

HUMIRA® (adalimumab) är en human monklonal antikropp mot TNF (TNF-hämmare) med indikation för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter från 6 års ålder. Godkännandet gäller barn som inte har svarat på konventionell terapi, inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare eller som är intoleranta mot eller har kontraindikationer mot sådan behandling. HUMIRA har även pediatriska indikationer inom andra terapiområden – polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 års ålder, entesitrelaterad artrit från 6 år, pediatrisk icke-infektiös främre uveit från 2 år samt pediatrisk plackpsoriasis från 4 år.4

HUMIRA ges som subkutana injektioner och kan administreras av en förälder eller barnet själv hemma eller där det bäst passar för stunden.


Läs mer på FASS.se

Referenser

1. Vårdprogram för IBD, Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar. Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition. Svenska Barnläkarföreningen. Version 7.2/2019-11-21. Nedladdad 2020-01-29, https://gastro.barnlakarforeningen.se/WP-content/uploads/sites/10/2019/12/IBD-VP-7.2-revision-191121.pdf
2. Sauer CG, et al. Gastroenterol Clin North Am. 2009;38(4):611-628.
3. Malmborg P, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jul;57(1):29-34.
4. HUMIRA produktresumé. www.fass.se.

 

HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-04-08. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som har svarat otillräckligt på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. 

SE-HUM-210004. Senast uppdaterad 2021-06-29.