Möjligheten att uppleva utläkt hud – det viktigaste för patienter med plackpsoriasis1.

SKYRIZI® (risankizumab) är en selektiv IL-23/p19-hämmare för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. SKYRIZI har i kliniska studier visat god effekt mot plackpsoriasis gällande såväl förbättring och utläkning av psoriasisutslag som livskvalitet.2,3

SKYRIZI – en selektiv IL-23/p19-hämmare

SKYRIZI innehåller den aktiva substansen risankizumab, en antikropp som selektivt blockerar interleukin-23 (IL-23), ett cytokin som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom.

Genom att blockera IL-23, påverkas de signalvägar som annars leder till frisläppning av cytokinerna IL-17 och TNF, som orsakar så kallad hyperproliferation i huden. Blockeringen av IL-23 dämpar inflammationen och bryter den onda cirkeln4.

Dessutom motverkar blockeringen av IL-23 att det bildas minnesceller för Th17, som annars kan bidra till att sjukdomen initieras på nytt5.

Stora möjligheter till utläkt hud2,3,9

Godkännandet av SKYRIZI för behandling av vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis, grundas på resultaten från fyra pivotala fas 3-studier som visat att signifikant fler patienter når PASI 90/100 vid behandling med SKYRIZI, än med den vanligast förskrivna TNF respektive IL-12/23-hämmaren2,3*. Idag finns även data från en direkt jämförande studie mellan SKYRIZI och den vanligast förskrivna IL-17-hämmaren. Resultatet visar att signifikant fler patienter nådde PASI 90 vecka 52 med SKYRIZI än med sekukinumab (87 % vs 57 %,p<0,001)9.

*SKYRIZI vs ustekinumab, PASI 90/100 vecka 52: 81/59 % vs 50/30 %, p<0,0012. SKYRIZI vs adalimumab, PASI 90/100 vecka 16: 72/47 % vs 40/23 %, p<0,0013.

Effekt som består10

LIMMitless är en öppen förlängningsstudie av fem fas 2- och 3-studier där patienterna behandlades kontinuerligt med SKYRIZI 150 mg var 12:e vecka.10 Resultaten visar att effekten av SKYRIZI är bestående vid 172 veckors uppföljning, det vill säga efter drygt 3 år, och ligger i linje med vad som tidigare visats för PASI 90 och 100, utan att den kvartalsvisa doseringen justerats.2,3,10

LIMMitless – PASI 90 och PASI 100 under 172 veckor10

Analysmetod: Modified Non-Responder Imputation (mNRI) vilket innebär att patienter som avslutade studien i förtid på grund av förvärrad sjukdom räknas som non-responders, men att patienter som avslutat av andra skäl inte inkluderas i analyser. Analysen inkluderar integrerade data från UltIMMa-1,UltIMMa-2, SustaIMM, IMMvent och NCT03255382.

SKYRIZI ger vuxna patienter möjlighet att leva sitt liv utan att begränsas av plackpsoriasis2,10

Resultaten i LIMMitless visar även att den förbättring av patienternas livskvalitet som sågs vid vecka 52, då 77 % av patienterna inte upplevde någon påverkan på sin livskvalitet (DLQI 0/1), kvarstår vecka 172.10

Enkelhet

SKYRIZI doseras 150 mg vecka 0, vecka 4, och därefter var 12:e vecka.

  • Underhållsbehandling med endast 4 injektioner per år
  • Möjlighet att välja mellan förfylld penna eller förfylld spruta
  • Samma dos för alla patientkategorier11

Överväg att avsluta behandlingen om patienten inte svarat efter 16 veckors behandling. Vissa patienter med partiell respons initialt kan förbättras om behandlingen fortsätter efter 16 veckor. 

Säkerhet

  • Tolerabilitet i nivå med ustekinumab.
  • Säkerhetsprofilen bekräftas i långtidsuppföljning, hittills upp till ≥ 4 år12

Läs mer om SKYRIZI och behandlingen av vuxna patienter med plackpsoriasis på SKYRIZI.se.

Referenser

1. Blome C, et al. Arch Dermatol Res 2016;308(2):69–78.
2. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.
3. Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.
4. Girolomoni G, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(10):1616-26.
5. Whitley SK, et al. Adapt and AutoImm 2021;141(5):S6 May 01. doi.org/10.1016/j.jid.2021.02.052.
6. Gaffen SL, et al. Nature Rev Immunol 2014;14(9):585–600.
7. Gooderham MJ, et al. J Eur Acad Derm Venereol 2018;32(7):1111–9.
8. Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol 2014;71(1):141–50.
9. Warren, et al. Br J Dermatol 2021;184(1):50-9.
10. Papp K, et al. Long-Term Effi cacy and Safety of Continuous Risankizumab Every 12 Weeks: An Interim Analysis From the Open-Label Extension Trial, LIMMitless. Poster 1366 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.
11. Strober B, et al. JEADV 2020;34:2830–8.
12. Lebwohl M, et al. Adverse Events of Special Interest With Long-Term Risankizumab Treatment in Patients With Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis: Pooled Analyses of Clinical Studies. Poster 1392 presenterad på EADV Virtual Congress, 29–31 oktober 2020.

SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-IMM-210013. Senast uppdaterad 2021-08-12.