Möjligheten att uppleva utläkt hud. Det viktigaste för patienter med plackpsoriasis(1).

SKYRIZI® (risankizumab) är en selektiv IL-23/p19-hämmare för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. SKYRIZI har i kliniska studier visat god effekt mot plackpsoriasis gällande såväl förbättring och utläkning av psoriasisutslag som livskvalitet.2,3

SKYRIZI – en selektiv IL-23/p19-hämmare

SKYRIZI innehåller den aktiva substansen risankizumab, en antikropp som selektivt blockerar interleukin-23, ett cytokin som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom.

Genom att påverka IL-23 blockeras signalvägen till Th17-cellerna och utsläppet av deras egna cytokiner (IL-17 och TNF), vilket dämpar inflammationen i huden och bryter den onda cirkeln.

Effekt som består

Stora möjligheter till utläkt hud för patienter med plackpsoriasis2.

Godkännandet grundas på resultaten från fyra pivotala fas 3-studier där SKYRIZI jämfördes med placebo och ustekinumab respektive adalimumab vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. I samtliga fyra studier uppnåddes alla primära och sekundära effektmått, vilket gav en signifikant högre responsfrekvens av utläkt eller nästan utläkt hud, sPGA 0/1 och PASI 90*, jämfört med ustekinumab, adalimumab och placebo vid vecka 16 och upp till vecka 52 (p<0,001 för alla jämförelser).2,3

Medelförbättring av PASI med SKYRIZI (UltIMMa-1 & UltIMMa-2):

  • Efter en dos (v. 4) 58 % (vs 9 % för placebo)
  • Efter två doser (v. 16) 91 % (vs 10 % för placebo)
  • Efter fem doser (v. 52) 95 %

 

*sPGA: Static Physicians Global Assessment; PASI: Psoriasis Area and Severity Index.
**P<0,0001 vs ustekinumab.
†SKYRIZI: n=598; placebo: n=200. Integrerad analys, LOCF (Last Observation Carried Forward). Medelförbättring av PASI (Psoriasis Area and Severity Index) i läkning av psoriasisplack vecka 52 var ett icke-rankat sekundärt effektmått. Medelförbättring av PASI är en bedömning av medelförbättringen, från baseline till en bestämd tidpunkt, av psoriasissymtomen rodnad, induration, fjällning och kroppsyta. P<0,001 vs placebo.

Enkelhet

Kvartalsvis underhållsdosering och samma dos oavsett subgrupp.

  • SKYRIZI doseras 150 mg (2x75 mg subkutan injektion) vecka 0, vecka 4, och därefter var 12:e vecka.

Överväg att avsluta behandlingen om patienten inte svarat efter 16 veckors behandling. Vissa patienter med partiell respons initialt kan förbättras om behandlingen fortsätter efter 16 veckor.

Säkerhet

Tolerabilitet i nivå med ustekinumab2.

  • De mest frekvent rapporterade biverkningarna med SKYRIZI var övre luftvägsinfektioner som förekom hos 13 % av patienterna.
  • Majoriteten av infektionerna var icke-allvarliga och milda till måttliga i svårighetsgrad och ledde inte till utsättning av risankizumab.

SKYRIZI – ger din patient möjlighet att leva ett liv fritt från plackpsoriasis(2)

Utöver den bestående effekten, enkla doseringen och tolerabilitet i nivå med ustekinumab, upplevde >70% av de patienter som behandlades med SKYRIZI att sjukdomen inte hade någon inverkan på deras livskvalitet (DLQI 0 eller 1, vecka 52)2.

Läs mer om SKYRIZI och behandlingen av vuxna patienter med plackpsoriasis på SKYRIZI.se.

Referenser

1. Blome C, et al. Arch Dermatol Res 2016;308(2):69–78.
2. Gordon KB, et al. Lancet 2018;392:650–61.
3. Reich K, et al. Lancet 2019;394:576–86.
4. TLV.se.
5. Gaffen SL, et al. Nature Rev Immunol 2014;14(9):585–600.
6. Gooderham MJ, et al. J Eur Acad Derm Venereol 2018;32(7):1111–9.
7. Girolomoni G, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(10):1616–26.
8. Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol 2014;71(1):141–50.

SKYRIZI® (risankizumab) 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, (F), L04AC18 (interleukinhämmare), SPC 21 april 2020. Indikation: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (tex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-IMMD-200044. Senast uppdaterad 2020-10-20.