Beställ material

För att stödja patienter med psoriasis kring sin sjukdom och behandling finns följande material att tillgå. Du beställer lätt via e-post direkt till din vårdmottagning för att överlämna till patienter som behandlas med SKYRIZI™ (risakizumab). För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant. 

SKYRIZI™ (risankizumab) 75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Rx, (F), L04AC18 (interleukinhämmare), SPC 18 juli 2019. Indikation: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (tex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE-SKZD-190039 v1 Senast uppdaterad 2019-12-13