Beställ material

För att stödja patienter med psoriasis kring sin sjukdom och behandling finns följande material att tillgå. Du beställer lätt via e-post direkt till din vårdmottagning för att överlämna till patienter som behandlas med SKYRIZI® (risakizumab). För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant. 

Patientbroschyr SKYRIZI 
Beställ svensk broschyr via e-post.

SKYRIZI® (risankizumab) 2x75 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (F) och 1x150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (EF*), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
*Subventionsbeslut förväntas träda i kraft under juli 2021.

SE-IMM-210013. Senast uppdaterad 2021-05-31.