Skip to main content

Sevorane® (sevoflurane)

Sevorane® (sevoflurane) är ett inhalationsanestetikum som sedan 1995 används vid inhalationsanestesi av både barn och vuxna. Idag har läkemedlet använts vid mer än 1 miljard anestesier världen över och räknas som The Golden Standard vid kontrollerade nedsövningar.

Efter mer än 25 år fortsätter arbetet för säker anestesi för både patienter och personal

Trots att läkemedlet är mycket väl etablerat, deltar vi fortfarande aktivt i upphandlingar som rör inhalationsanestesi. Vi deltar även vid nationella som  internationella möten för anestesiläkare och sjuksköterskor. Två gånger årligen arrangerar vi dessutom en av Sveriges största inhalationsutbildningar för anestesisjuksköterskor.

Förutom fältbaserade resurser till stöd för anestesipersonal arbetar vi även för en bättre arbetsmiljö genom ett slutet påfyllningssystem som minskar risken för läckage vid påfyllning. Vi erbjuder därutöver kostnadsfria förgasare under avtalsperioden.

Sevorane® (sevoflurane), Rx, EF, inhalationsånga, vätska 100 % (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB08. Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer: Induktion och underhåll av anestesi hos vuxna och barn. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt -genetisk benägenhet för malign hypertermi. Sevorane skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för sevoflurane eller andra halogenerade inhalationsanestetika. Dosering: Sevorane skall administreras med förgasare speciellt kalibrerad för användning med sevoflurane så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras noga. MAC-värden (minsta alveolära koncentration) för sevoflurane minskar med stigande ålder och vid tillsats av lustgas. Sevoflurane kan liksom andra inhalationsanestetika påverka hjärtats känslighet för adrenalin, vilket kan innebära en ökad arytmirisk. Patienter bör uppmärksammas på att förmågan att utföra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att köra ett motorfordon eller hantera en riskabel maskin, kan vara nedsatt under en längre tid efter att man fått generell anestesi. Produktresumé: 2019-03-25. Läs mer på www.fass.se

SE-SEVO-220006 v1 Senast uppdaterad 2023-04-20.