Skip to main content

Anestesi

Anestesi, från grekiskans utan känsla, är ett medicinskt begrepp för upphävandet av förmågan att uppfatta, eller bedövningen av, sinnesintryck. På AbbVie ligger vårt fokus på inhalationsanestesi.

Med erfarenhet från över 1 miljard anestesier

AbbVie har sedan 80-talet varit verksamma inom området anestesi. Idag arbetar vi framför allt med Sevorane® (sevoflurane), ett läkemedel som sedan 1995 har använts vid mer än 1 miljard anestesier världen över.

Slutet system och utbildningar för en säkrare vård och arbetsmiljö

Utöver våra olika läkemedel erbjuder vi gratis förgasarutlåning till alla tillgängliga anestesimaskiner på marknaden, ett slutet påfyllningssystem till samtliga förgasare samt två årliga utbildningstillfällen för anestesisjuksköterskor.

Sevorane® (sevoflurane), Rx, EF, inhalationsånga, vätska 100 % (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB08. Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer: Induktion och underhåll av anestesi hos vuxna och barn. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt -genetisk benägenhet för malign hypertermi. Sevorane skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för sevoflurane eller andra halogenerade inhalationsanestetika. Dosering: Sevorane skall administreras med förgasare speciellt kalibrerad för användning med sevoflurane så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras noga. MAC-värden (minsta alveolära koncentration) för sevoflurane minskar med stigande ålder och vid tillsats av lustgas. Sevoflurane kan liksom andra inhalationsanestetika påverka hjärtats känslighet för adrenalin, vilket kan innebära en ökad arytmirisk. Patienter bör uppmärksammas på att förmågan att utföra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att köra ett motorfordon eller hantera en riskabel maskin, kan vara nedsatt under en längre tid efter att man fått generell anestesi. Produktresumé: 2019-03-25. Läs mer på www.fass.se

SE-SEVO-220003 v1. Senast uppdaterad 2023-04-20.