Anestesi

Anestesi, från grekiskans utan känsla, är ett medicinskt begrepp för upphävandet av förmågan att uppfatta, eller bedövningen av, sinnesintryck. På AbbVie ligger vårt fokus på inhalations- och lokalanestesi.

Med erfarenhet från 1 miljard anestesier

På AbbVie har vi varit verksamma inom anestesiområdet sedan lanseringen av Forene® (isofluran) 1983. Idag arbetar vi framför allt med Sevorane® (sevoflurane), ett läkemedel som sedan 1995 har använts vid mer än 1 miljard anestesier världen över.

Slutet system och utbildningar för en säkrare vård och arbetsmiljö

Utöver våra olika läkemedel erbjuder vi gratis förgasarutlåning till alla tillgängliga anestesimaskiner på marknaden, ett slutet påfyllningssystem till samtliga förgasare samt två årliga utbildningstillfällen för anestesisjuksköterskor.

Sevorane® (sevoflurane), Rx, EF, inhalationsånga, vätska 100 % (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB08. Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer: Induktion och underhåll av anestesi hos vuxna och barn. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt -genetisk benägenhet för malign hypertermi. Sevorane skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för sevoflurane eller andra halogenerade inhalationsanestetika. Dosering: Sevorane skall administreras med förgasare speciellt kalibrerad för användning med sevoflurane så att den avgivna koncentrationen kan kontrolleras noga. MAC-värden (minsta alveolära koncentration) för sevoflurane minskar med stigande ålder och vid tillsats av lustgas. Sevoflurane kan liksom andra inhalationsanestetika påverka hjärtats känslighet för adrenalin, vilket kan innebära en ökad arytmirisk. Patienter bör uppmärksammas på att förmågan att utföra uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet, såsom att köra ett motorfordon eller hantera en riskabel maskin, kan vara nedsatt under en längre tid efter att man fått generell anestesi. Produktresumé: 2019-03-25. Läs mer på www.fass.se

Forene® (isofluran), Rx, EF, inhalationsånga, vätska (klar, färglös). Farmakologisk grupp: Inhalationsanestetikum N01AB06. Förpackningar: 250 ml flaska. Indikationer: Induktion och underhåll av allmän anestesi. Kontraindikationer: Känd eller misstänkt genetisk disposition för malign hypertermi. Forene skall ej användas till patienter med känd överkänslighet för isofluran eller andra halogenerade anestesimedel. Dosering: Forene bör administreras med kalibrerad specialförgasare som ger förutsägbar koncentration med rimlig precision eller där inspirerade eller expirerade koncentrationer kan följas, eftersom anestesidjupet lätt och snabbt ändras vid dosjustering av Forene. Graden av hypotension och andningsdepression kan ge viss indikation på anestesidjupet. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Patienten bör informeras att förmågan att utföra aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet t.ex. bilkörning eller användning av maskiner kan vara nedsatt 2–4 dagar efter anestesi med isofluran. Som för andra anestesimedel, kan små förändringar av stämningsläget kvarstå upp till 6 dagar efter administrering. Produktresumé: 2019-03-25. För fullständig information om varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

SE-SEVO-190017 v2. Senast uppdaterad 2020-10-14.