Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

UVEIT - INFLAMMATION I ÖGAT

Uveit är ett begrepp som omfattar ett flertal inflammationstillstånd i ögats druvhinna (uvea) (1,2). Inflammationen och de komplikationer som den kan leda till orsakar skador på ögats vävnader som kan ge nedsatt syn eller i vissa fall blindhet (3).


Vad är icke-infektiös uveit?

Inflammationen klassificeras som icke-infektiös om den inte orsakas av en infektion (4). De olika typerna av icke-infektiös uveit kan indelas i fyra grupper beroende på vilken del av ögat som drabbats. Dessa är: främre, intermediär och bakre uveit samt panuveit (1).


Allmän information

Uveit kan uppkomma i alla åldrar, men är vanligast bland personer i arbetsför ålder, oftast mellan 20 och 50 år (3). De främsta riskfaktorerna för uveit är ärftliga anlag, infektioner, systemiska immunmedierade/inflammatoriska sjukdomar, tidigare ögontrauma och rökning (2,4,5).

Många av de patienter som har icke-infektiös uveit har också en diagnostiserad autoimmun sjukdom, till exempel spondylartrit (såsom ankyloserande spondylit och psoriasisartrit), inflammatorisk tarmsjukdom, juvenil idiopatisk artrit, Behçets sjukdom eller SLE (systemisk lupus erythematosus) (6).

Hos barn är den vanligast bakomliggande orsaken juvenil idiopatisk artrit (JIA), en reumatisk sjukdom som förekommer hos upp till 80% av de barn som drabbas av främre uveit (7,8).


Tecken och symtom på uveit

Uveit kan ge dimsyn eller nedsatt syn, ögat blir rött och värker, man blir ljuskänslig och upplever “flugor” eller prickar i synfältet (9). Många symtom vid uveit är en direkt följd av inflammationen, men vissa kan uppstå till följd av komplikationer på grund av exempelvis glaukom (grön starr) eller näthinneavlossning (10).


Förekomst och följder

Icke-infektiös intermediär uveit, bakre uveit och panuveit drabbar endast ett fåtal patienter och betraktas som sällsynta sjukdomar (11).

Icke-infektiös främre uveit drabbar cirka 10-20% av alla barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) (12).

Allvarlig synnedsättning uppskattas förekomma hos upp till en tredjedel av alla patienter med pediatrisk uveit, vilket innebär att diagnos och behandling är viktigt för att bevara synen hos barn med sjukdomen (7,13).

Synnedsättning i samband med uveit kan påverka många aspekter av patienternas liv, som aktiviteter i dagliga livet, sociala aktiviteter, arbetsförmåga och körförmåga (14,15). Patienter med uveit har höga sjukvårdskostnader och risken för att de ska sluta förvärvsarbeta eller vara borta från arbetet är också hög. Det innebär att sjukdomen kan leda till olika typer av personliga och samhälleliga kostnader. (16)


Behandling av uveit

Eftersom uveiter ofta orsakas av en underliggande sjukdom kan behandlingen av denna även påverka hur uveiten behandlas (6). Behandlingen utformas därför inte sällan i samråd mellan olika specialister (9). Kortikosteroider utgör grunden vid behandling av ögoninflammation i samband med icke-infektiös uveit och kan ges som droppar, tabletter, injektioner eller i svårare fall som implantat (17). Långvarig behandling kan ge upphov till biverkningar, bland annat glaukom (grön starr) och katarakt (grå starr)(18).

Med HUMIRA® (adalimumab) finns nu även möjlighet att behandla uveit hos både barn och vuxna med ett biologiskt läkemedel.


HUMIRA – TNF-hämmare godkänd för behandling av icke-infektiös uveit

I juni 2016 godkändes HUMIRA, som första biologiska läkemedel, för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidbesparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämplig.

Den 5 september 2017 fick HUMIRA även indikation för behandling av pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt.


Dosering av HUMIRA vid ICKE-INFEKTIÖS uveit

Barn från 2 år under 30 kg

Vid behov kan behandlingen inledas med en induktionsdos på 40 mg* en vecka före start av underhållsbehandling. Därefter ges 20 mg i kombination med metotrexat som underhållsdos varannan vecka.

Barn från 2 år över 30 kg

Vid behov kan behandlingen inledas med en induktionsdos på 80 mg* en vecka före start av underhållsbehandling. Därefter ges 40 mg i kombination med metotrexat som underhållsdos varannan vecka.

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen.

Vuxna

Den rekommenderade dosen av HUMIRA för vuxna patienter är en induktionsdos på 80 mg följt av 40 mg som tas varannan vecka med början en vecka efter induktionsdosen.

Nyttan och risken med fortsatt långtidsbehandling utvärderas årligen.

*Inga kliniska data finns för användning av induktionsdos hos barn under 6 år.

 


Referenser 

1. Jabs DA et al. Am J Ophthalmol. 2013;156(2):228-336.
2. Caspi RR. J Clin Invest. 2010;120(9):3073-3083.
3. Durrani OM et al. Br J Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.
4. Yang MM et al. Retina. 2014;34(1):1-11.
5. Lin P et al. Ophthalmology. 2010;117(3):585-590.
6. Prete M et al. J Ophthalmic Inflamm Infect. 2014; 4:17.
7. Cunningham ET Jr. Uveitis in children. Ocul Immunol and Inflamm. 2000;8:251–261.
8. Foster CS. Diagnosis and treatment of juvenile idiopathic arthritis-associated uveitis. Curr Opin Ophthalmol. 2003 Dec;14(6):395-8.
9. Guly GM, Forrester JV. BMJ. 2010;341:821-826.
10. Skup M et al. Presented at ARVO Annual Meeting. 2014.
11. Barisani-Asenbauer T et al. Orphanet J of Rare Diseases. 2012;7(1).
12. Kotaniemi K, et al. Ophthalmology 2001;108:2071-5.
13. Bhat PV, Goldstein DA. Pediatric Anterior Uveitis.
Tillgänglig på: www.aao.org/pediatric-center-detail/pediatric-anterior-uveitis. Besökt 10 september 2017.
14. Schiffman RM, Jacobsen G, Whitcup SM. Arch Ophthalmol. 2001;119(6):841-849.
15. Soheilian M et al. Ocul Immunol Inflamm. 2004;12(4):297-310.
16. Thorne J et al. Presented at ARVO Annual Meeting 2014.
17. Nguyen QD, Hatef E, Kayen B, et al. Ophthalmology. 2011;118(1):184-190.
18. Pan J, Kapur M, McCallum R. Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Jan;14(1):409.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-03-21. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUR180120

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.