Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit (PsA) är en form av artrit som är kopplad till hudpsoriasis (1). Förutom psoriasissymtom i form av rodnade och fjällande utslag och kliande fläckar på huden, får man även stela, ömma och svullna leder (2).

traning

PsA är en kronisk sjukdom där okända utlösande faktorer, så kallade "triggers" gör att immunsystemet attackerar friska celler (3). Psoriasis i huden uppkommer oftast före PsA, men hos cirka 20 procent av patienterna debuterar hudpsoriasis och PsA samtidigt. I 15 procent av fallen föregår PsA hudsymtomen (4). 

PsA är den största underdiagnosen till SpA. 250 individer av 100 000 har denna diagnos. Hos den absoluta majoriteten dominerar perifert lokaliserade besvär där färre leder är engagerade jämfört med vid reumatoid artrit (RA) och ledengagemanget är inte så symmetriskt. Sjukdomen kan även ge besvär från ryggen. Andra vanliga symtom är entesiter (ledinflammation) och daktyliter (”korvtå”, svullna tår) (5).


Vad orsakar psoriasisartrit?

Man vet inte den exakta orsaken till psoriasisartrit men det finns vissa faktorer som man misstänker spelar in (6). Forskarna tror till exempel att vissa gener gör att man löper högre risk att få PsA. Hos personer som har en ärftligt förhöjd risk för PsA kan sjukdomen bryta ut om man utsätts för någon typ av olycka eller skada (7).

Vem får psoriasisartrit?

De första symtomen på PsA visar sig ofta mellan 35 och 45 års ålder (8). Män och kvinnor drabbas i lika stor utsträckning (9).

Typiska symtom på PsA (10)

  • Smärta och stelhet i lederna
  • Svullnad av ett helt finger eller en tå (så kallad daktylit)
  • Smärtor i de områden där senorna fäster mot skelettet (så kallad entesit, vanligast i hälen)
  • Gropiga, förtjockade och missfärgade naglar
  • Trötthet
  • Smärtor i skinkorna, stelhet i rygg och nacke
  • Röda, fjällande, ibland kliande, fläckar på huden

 

Vad sker när man har PsA?

Den inflammation som ger upphov till PsA bidrar till smärtor och svullnader i lederna. Sjukdomen kan även ge upphov till ledskador som gör att man blir mindre rörlig (11).

TNF-hämmare som behandling

HUMIRA® (adalimumab) är indicerat för behandling av aktiv progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierade anti-reumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Humria har visat sig reducera progressionshastigheten av perifer ledskada uppmätt med röntgen hos patienter med polyartikulär symmetrisk subtyp av sjukdomen och har även visat förbättring av den fysiska funktionen (13). 

Svensk reumatologisk förening skriver i sina riktlinjer för behandling vid Axial SpA och Psoriasisartrit i de fall det är indicerat för biologisk behandling att ”Hänsyn bör tas till associerade sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom eller irit. Om man önskar effekt även på dessa sjukdomsmanifestationer bör i första hand adalimumab eller infilixmab väljas när man behandlar med TNF-hämmare” (12).


Referenser

1. http://www.nhs.uk/conditions/psoriatic-arthritis/Pages/Introduction.aspx, Accessed Dec 2015.
2. http://www.arthritisresearchuk.org Accessed Jan 2016.
3. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriatic-arthritis/basics/causes/con-20015006 Accessed Jan 2016.
4. Bijlsma, EULAR Textbook on Rheumatic Diseases, BMJ Publishing Group UK, 2nd edition 2015.
5. Zochling J, Smith EU. Seronegative spondyloarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010;24(6):747-56.
6. http://www.nhs.uk/conditions/psoriatic-arthritis/Pages/Introduction.aspx, Accessed Dec 2015.
7. http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/psoriatic-arthritis/causes.aspx, Accessed Dec 2015.
8. Gladman, D: Psoriatic Arthritis, Dermatological Therapy. Vol 17 2004: 350-363.
9. http://www.papaa.org/resources/about-psoriatic-arthritis#7, Accessed Jan 2016.
10. http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis-information/conditions/psoriatic-arthritis/symptoms.aspx, Accessed Jan 2016.
11. http://www.papaa.org/resources/about-psoriatic-arthritis, Accessed Jan 2016.
12. Svensk reumatologisk förening: behandlingsrekommendationer- http://www.svenskreumatologi.se/sites/default/files/riktlinjer/Riktlinjer_lakemedelsbehandling_vid_as_och_psa.pdf.
13. www.fass.se


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.