Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

HUMIRA® (adalimumab)

HUMIRA är ett biologiskt läkemedel, och en så kallad TNF-hämmare, som registrerades i Sverige år 2003. Läkemedlet har sedan dess blivit godkänt för behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar, i leder, tarm, hud och ögon (1). HUMIRA har en citratfri formulering och finns i tre styrkor.


Kontinuerligt utvecklingsarbete

I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi under åren presenterat en rad olika åtgärder i syfte att förbättra patienternas upplevelse av sin behandling med HUMIRA.

utvecklingsstegen_181211


*Barn med följande kroppsvikt: JIA 10– <30 kg; ERA och Ped PS 15–<30 kg; Ped UV <30 kg; Ped CD <40 kg.
**Alternativ dosering för de patienter som har behov av 40 mg varje vecka vid följande indikationer: reumatoid artrit, Crohns sjukdom hos vuxna och barn som väger minst 40 kilo, ulcerös kolit, plackpsoriasis och hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar
från 12 års ålder.


Citratfri formulering och halva injektionsvolymen – 84 % mindre injektionsrelaterad smärta*

Hösten 2016 fick HUMIRA injektionspenna och förfylld spruta en citratfri formulering. Formuleringen innehåller samma mängd verksamma substans som den tidigare. Skillnaden består i att en rad hjälpämnen, däribland citrat, kunnat uteslutas vilket gjort det möjligt att halvera lösningsvolymen. I studier har formuleringen visat sig kunna minska injektionsrelaterad smärta med 84 % i median* (1).

 

vas-skala


* Hos vuxna patienter i RA-studier mätt omedelbart efter injektion, HUMIRA 40 mg/0,4 ml jämfört med HUMIRA 40 mg/0,8 ml.

 
Citratfri i samtliga tre styrkor

Utöver att alla förfyllda pennor och sprutor är citratfria, vilket kan minska smärtan vid injektion* (1), finns HUMIRA i flera olika styrkor som kan underlätta behandlingen; 20 mg/0,2 ml, 40 mg/0,4 ml och 80 mg/0,8 ml. En bättre injektionsupplevelse kan bidra till färre behandlingsavbrott hos patienter som ska börja behandlas med HUMIRA (2).

HUMIRA 40 mg/0,4 ml
Dosen vid underhållsbehandling för samtliga indikationer, utom hidradenitis suppurativa (HS), är vanligtvis 40 mg/0,4 ml varannan vecka.

HUMIRA 80 mg/0,8 ml
Hösten 2017 kom HUMIRA injektionspenna och förfylld spruta i styrkan 80 mg/0,8 ml med samma beprövade, citratfria innehåll som HUMIRA 40 ml/0,4 ml. Effekten och säkerhetsprofilen är oförändrad. HUMIRA 80 mg/0,8 ml är speciellt framtagen för att halvera antalet injektioner vid induktion. Induktionsbehandling är aktuell vid behandling av Crohns sjukdom hos vuxna och barn som väger minst 40 kg (CD, ped CD), ulcerös kolit (UC), plackpsoriasis (PS), hidradenitis suppurativa hos vuxna och barn från 12 års ålder (HS, ped HS) samt icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna och icke-infektiös kronisk främre uveit hos barn som väger minst 30 kg (UV, ped UV).  

Våren 2018 blev HUMIRA 80 mg/0,8 ml även godkänt som underhållsdosering varannan vecka till de patienter som har behov av HUMIRA 40 mg varje vecka**.

Aktuella användningsområden för HUMIRA 80 mg varannan vecka är behandling av patienter som står på HUMIRA 40 mg varje vecka, eller som behöver gå upp i dos från 40 mg varannan vecka till 40 mg varje vecka, vid följande indikationer: reumatoid artrit (RA), Crohns sjukdom hos vuxna och barn som väger minst 40 kg (CD, ped CD), ulcerös kolit (UC), plackpsoriasis (PS) samt hidradenitis suppurativa hos vuxna och barn från 12 års ålder (HS, ped HS).

Med HUMIRA 80 mg blir det möjligt att minska antalet injektionstillfällen för patienten. För patienter som behöver gå upp i dos från HUMIRA 40 mg varannan vecka till 40 mg varje vecka, innebär HUMIRA 80 mg dessutom en möjlighet att behålla nuvarande doseringsintervall.

 

 

humira_dosering_2


Dosering för de patienter som har behov av 40 mg varje vecka.

 

HUMIRA 20 mg/0,2 ml
HUMIRA 20 mg/0,2 ml förfylld spruta blev tillgänglig för förskrivning i april 2018 och innehåller samma citratfria formulering som övriga styrkor. Nu kan således även de mindre patienterna† få en fast dos med citratfri formulering och mindre smärta vid injektion*.

Aktuella användningsområden för HUMIRA 20 mg/0,2 ml är vid behandling av mindre barn† med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA), entesitrelaterad artrit (ERA), pediatrisk plackpsoriasis (Ped PS), pediatrisk uveit (Ped UV) och pediatrisk Crohns sjukdom (Ped CD).

För indikationerna pJIA och ERA har doseringen även ändrats till att baseras på vikt istället för både längd och vikt.

 

humira20mgspruta

HUMIRA 20 mg/0,2 ml
Förfylld spruta.

citratfri_sned
humira_forpackingar_1810_2

HUMIRA 40 mg/0,4 ml
Injektionspenna och förfylld spruta. 
Finns även som 6-pack.

citratfri_sned
forpackningar

HUMIRA 80/0,8 ml
Injektionspenna och förfylld spruta.

citratfri_sned

 

* Hos vuxna patienter i RA-studier mätt omedelbart efter injektion, HUMIRA 40 mg/0,4 ml jämfört med HUMIRA 40 mg/0,8 ml.
**Alternativ dosering för de patienter som har behov av 40 mg varje vecka vid följande indikationer: reumatoid artrit, Crohns sjukdom hos vuxna och barn som väger minst 40 kilo, ulcerös kolit, plackpsoriasis och hidradenitis suppurativa hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.
† Barn med följande kroppsvikt: JIA 10– <30 kg; ERA och Ped PS 15–<30 kg; Ped UV <30 kg; Ped CD <40 kg.


välbeprövad erfarenhet

humiratrappan_8

Väldokumenterad säkerhetsprofil

HUMIRA har en välkänd och väldokumenterad säkerhetsprofil, med en säkerhetsanalys baserad på 78 kliniska studier med över 29 000 patienter och 36 000 patientår inom sex indikationer (3). I säkerhetsanalysen fann man inga oväntade eller nya säkerhetssignaler och ingen högre incidens av icke-melanom hudcancer, lymfom, andra cancerformer eller allvarliga infektioner som krävde sjukhusvård.

I en interimanalys efter 7 år av ESPRIT-registret (n=6051), där patienter på godkänd dosering med HUMIRA följs i tio år, var incidensen av allvarliga biverkningar, allvarliga infektioner och maligniteter 4,4, 1,0 respektive 1,0 händelser per 100 patientår. Detta är i linje med tidigare rapporterad data från kliniska studier (6).

Biverkningar

Precis som alla läkemedel kan HUMIRA ge biverkningar. De vanligaste är ofarliga och övergående, men allvarliga biverkningar kan förekomma. I början av behandlingen kan huden bli lite röd och svullen på injektionsstället. Det är normalt och ingenting farligt. Vanligtvis går svullnaden över inom ett par dagar. Under behandlingen kan en förkylning lättare uppstå och vid en allvarlig infektion ska inte HUMIRA tas.


HUMIRA – uppdateringar i FASS gällande graviditet och amning

Under den kontinuerliga utvecklingen av HUMIRA, står säkerheten och användarvänligheten alltid i fokus. Ny data har lett till det senaste steget i detta arbete; en uppdaterad FASS-text för användning av HUMIRA hos kvinnor i fertil ålder samt under graviditet och amning.

För patienterna innebär det att HUMIRA nu kan användas under graviditet om det finns ett uttalat behov, samt att HUMIRA kan användas under amning*.

Läs gärna mer här (PDF).

*Administrering av levande vaccin (tex BCG-vaccin) till nyfödda som har exponerats för HUMIRA i livmodern, rekommenderas inte vaccinering under 5 månader efter moderns sista HUMIRA-injektion under sin graviditet.


Referenser

1. HUMIRA produktresumé, Fass.se
2. Bolge SC, Goren A, Tandon N. Patient Prefer Adherence 2015;9:121–31.
3. Burmester GR, et al. Poster presenterad på the American College of Rheumatology Annual Meeting, 3–8 november, 2017, San Diego, USA.
4. AbbVie data on file, juni 2018.
5. IMS Health, januari 2018.
6. Menter A et al. Dermatol Ther 2017;7:365-81.

 


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUM-180019

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.