Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Behandling av Reumatoid Artrit

Målet med behandlingen av reumatoid artrit (RA) är att snabbt stoppa den pågående inflammationen, hämma leddestruktionen och bevara den fysiska funktionen hos patienten. Det sker med hjälp av läkemedelsbehandling (1). Det är den pågående långvariga inflammationen som kan orsaka skador även på andra organ med följder som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, depression och ökad risk för lymfom (2).

 

Vid diagnos ska behandling med antiinflammatoriska läkemedel (till exempel kortison) och antireumatiska läkemedel (till exempel långverkande antireumatiska läkemedel - DMARDs - eller biologiska läkemedel) påbörjas snarast. Förutom att behandlingen dämpar inflammationen förhindrar den leddestruktion, nedbrytning av brosk och ben som inte går att återuppbygga, vilket kan leda till en framtida funktionsnedsättning. Vid en aggressiv och aktiv sjukdom kan behandling med biologiska läkemedel, till exempel HUMIRA, påbörjas direkt. Oftast kombineras biologisk behandling med metotrexat för att nå bästa resultat på både kort och lång sikt. (1)

Lokala steroidinjektioner har också ofta god effekt vid behandling av en inflammerad led. Val av behandling är beroende på hur den framtida prognosen ser ut och även den enskilda patientens preferenser. Viktigt är dock en tidig insättning av adekvat behandling för att motverka framtida skador.

En annan hörnsten i behandlingen är att tillämpa en så kallad målstyrdbehandling (treat-to-target). Det innebär att patienten skall följas upp med täta intervaller (i regel var tredje månad) och vid varje besök anpassa behandlingen (till exempel dosanpassning, byte av preparat) tills klinisk remission är uppnådd. (3)

HUMIRA är indicerat för behandling av både tidig och etablerad RA samt är det enda biologiska läkemedlet som har studerats under så lång tid som 10 år vid RA, vilket ger en väldokumenterad risk/nytta balans och bevisad effekt. (4)

Enligt Svensk Reumatologisk Förenings riktlinjer 2016 kan HUMIRA, i egenskap av TNF-hämmare, användas för patienter som är lämpliga för biologisk behandling. HUMIRA kan sättas in både som första biologiskt preparat eller som så kallade switch-preparat, det vill säga efter att patienten fallerat på en eller flera biologiska läkemedel (både TNF-hämmare och/eller andra verkningsmekanismer) (1).

 

Behandlingsstrategier vid tidig RA och rekommendationer vid ofullständig terapieffekt

flodesschema_SRF_riktlinjer_RA_2016_MTX-IR

Mål med behandlingen

Målsättningen vid behandling av patienter med RA, speciellt i tidigt skede bör vara att uppnå remission (SRF riktlinjer*) (1).
Patient och vårdteamet/läkaren, sätter upp en individuell behandlingsplan med gemensamma mål med behandlingen.

Behandlingsmål vid RA på lång sikt är att:

  • Förhindra leddestruktion och felställningar
  • Förhindra funktionsbortfall i inre organ
     

Behandlingsmål vid RA på kort sikt är att:

  • Lindra värk, ledsvullnad och ömhet, rörelsesmärta, stelhet och trötthet
  • Bevara normal ledfunktion
  • Återgå till arbetslivet, eller eventuellt anpassa för att detta ska fungera
  • Möjliggöra att livet fortsätter som tidigare med socialt umgänge och fritidsintressen (1)

Referenser

1. Baecklund E et al. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit. Svensk Reumatologisk Förening – utkast till uppdatering – 160509.
2. Frostegård J. Reumatism. Karolinska Institutet University Press 2006, s. 49-51.
3. Smolen et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2016;75:3-15.
4. Produktresumén


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.