Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Vad är axial spondylartrit och ankyloserande spondylit?

Ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA), går ofta under den gemensamma benämningen axial spondylartrit eller axSpA. AS (tidigare kallad Bechterews sjukdom) är den mest typiska underdiagnosen till SpA. AS debuterar ofta i unga år och är vanligare hos män än kvinnor. Ungefär 0,5 procent av befolkningen är drabbade (1).

kvinna

Både AS och nr-axSpA är inflammatoriska ledsjukdomar som är kopplade till immunsystemet, där okända utlösande faktorer så kallade "triggers" gör att immunsystemet attackerar friska celler. Främst drabbas lederna i ryggraden ner mot bäckenet. I vissa fall kan även andra leder, ligament och senor vara drabbade, såsom entesiter (exempelvis hälsporre) och daktyliter ("korvtå", "korvfinger"). Även tarmen och ögonen kan uppvisa symtom, och hos vissa personer kan en inflammation i ögats regnbågshinna, en så kallad ”irit” eller ”uveit” vara det första symtomet på sjukdomen (2,3).

Vid ankyloserande spondylit (AS) kan man se inflammationen på röntgen (4).

Vid icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) har man symtom, men inget syns på röntgen. Patientrapporterad data visar dock att de upplever en minst lika svår sjukdom (5).


Vad orsakar ankyloserande spondylit (AS)?

Man vet inte vad som orsakar AS, men man tror att ärftliga faktorer spelar in. Det finns en stark koppling mellan sjukdomen och en gen som kallas HLA B27. Alla som har genen får inte AS, men genen finns hos 90 procent av alla som har AS (6).

Typiska symtom (7):

 • Smygande debut
 • Debut före 40 års ålder
 • Förbättrad av aktivitet
 • Avsaknad av förbättring vid vila
 • Nattligt uppvaknande av ryggsmärta

Andra tecken på ankyloserande spondylit kan vara:

 • Perifer artrit
 • Entesit (i hälregionen)
 • Daktylit
 • Främre uveit
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Psoriasis
 • Signifikant smärtreduktion med COX-hämmare
 • Familjär förekomst av spondylartritsjukdom
 • Vävnadstyp HLA B27
 • SR/CRP-stegring

Samsjuklighet

Uveit (irit), psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är vanliga extra-artikulära manifestationer (EAM) hos patienter med ankyloserande spondylit. Uveit/irit är vanligast, och prevalensen är cirka 25 procent. Prevalens för psoriasis är cirka 9 procent och IBD strax under cirka 7 procent. (8)

Behandlingsrekommendationer

Adekvat medicinering är, tillsammans med träning, det som än idag rekommenderas för denna patientgrupp. Det övergripande syftet är att förbättra patienternas livskvalitet, att bibehålla funktion, aktivitet och delaktighet genom kontroll av symtom, inflammation och strukturella skador (9,10,11,12).

TNF-hämmare som behandling

HUMIRA®  (adalimumab) är indicerat för behandling av svår aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som inte svarat på konventionell behandling, och för behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografikska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte svarat tillräckligt på, eller är intoleranta mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (13).

Svensk reumatologisk förening skriver i sina riktlinjer för behandling vid Axial SpA och Psoriasisartrit i de fall det är indicerat för biologisk behandling att ”Hänsyn bör tas till associerade sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom eller irit. Om man önskar effekt även på dessa sjukdomsmanifestationer bör i första hand adalimumab eller infilixmab väljas när man behandlar med TNF-hämmare”. (12).

 

Referenser 

1. Braun J, Sieper J. Ankylosing spondylitis. Lancet. 2007;369(9570):1379-90.
2. Zeidler H, et al. Arthritis Rheum. 2009;60(3):717-27.
3. Haroon M et al. Ann Rheum Dis 2015;74:1990-1995 doi:10.1136/annrheumdis-2014-205358.
4. http://nass.co.uk/just-diagnosed, Accessed Jan 2016.
5. Lindström U, Bremander A, Bergman S, Haglund E, Petesson IF, Jacobsson LT. Results from a populatin based study. Abstrakt. EULAR Madrid, Spain 2013.
6. Sieper J, Rudwaleit M, Khan MA, Braun J. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2006;20(3):401-17.
7. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360.
8. Stolwijk et al. Ann Rheum Dis. 2015 Jan;74(1):65-73. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-203582. Epub 2013 Sep 2.
9. Zochling J et al. Ann Rheum Dis. 2006;65(4):442-52.
10. Braun J  et al. 2010 update of the ASAS/EULAR. Ann Rheum Dis. 2011;70(6):896-904.
11. Emma Haglund, http://www.fysioterapi.se/admin/filer/forskningpagar_2-14_fysioterapi.pdf.
12. Svensk reumatologisk förening: behandlingsrekommendationer- http://www.svenskreumatologi.se/sites/default/files/riktlinjer/Riktlinjer_lakemedelsbehandling_vid_as_och_psa.pdf.
13. www.fass.se

 


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUR170598

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.