Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Släpp fram livet – inte sjukdomen

Det är vad som sammanfattar vår vision och ambition för patienter med RA, deras anhöriga och vårdpersonalen.

Som forskande biofarmaföretag har AbbVie bidragit till kampen mot reumatoid artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit med vår produkt HUMIRA® (adalimumab), den första fullt humana antikropp som riktar in sig specifikt på cytokinet TNF (1), en nyckelmediator i den inflammatoriska kaskaden (2). TNF spelar också en nyckelroll i bendestruktionen som med tiden leder till irreversibla skador på brosk och ben och därmed kan leda till handikapp (2). HUMIRA hämmar både membranbundet och lösligt TNF och dämpar därmed inflammationen och hämmar leddestruktionen (1).

 

Det stannar inte vid Humira

AbbVie är fast besluten att fortsätta stödja svensk reumatologi genom forskning, utbildning och patientstödsprogram. Idag pågår forskning på svenska kliniker både med HUMIRA och med kommande produkter inom RA, samt ges stöd till Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister (SRQ). Utbildningar inom bilddiagnostik, framförallt ultraljud, har transformerat svensk reumatologi i grunden på ett område där förbättrad diagnostik och monitorering blev resultatet av denna satsning.

HUMIRA lanserades 2003 i Sverige. Vår förhoppning är att vi fortsätter forska fram nya produkter, med unika verkningsmekanismer, i kampen mot RA

Släpp fram livet – inte sjukdomen!


522391886

Stipendium att söka

I samarbete med Svensk Reumatologisk Förening utannonseras AbbVies stipendium till Andrzej Tarkowskis minne. Stipendiesumman är 150 000 kr och är möjligt att söka för dig som är disputerad forskare och som ännu ej uppnått professur. Sista dag för ansökan är 17 april 2019.

För mer information och ansökningsförfarande, läs här.


Referenser

1. Produktresumén
2. Klareskog et al. Reumatologi. Studentlitteratur 2011.s.74


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2019-03-01. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUMR-190001

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.