Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

UTBILDNINGAR INOM PSORIASIS

AbbVie arrangerar utbildningar för dermatologer och sjuksköterskor inom dermatologi. Vi utgår från klinikens behov och möjligheter. Beroende på hur mycket tid ni har, och hur mycket utbildning ni själva anser att ni behöver, anpassas utbildningarnas innehåll och fokus.

Hör av dig till oss om du är intresserad av utbildningar.

Utbildningarna inriktas på följande:

• Grundläggande och fördjupande kunskaper inom bland annat immunologi och systembehandling av psoriasis och komorbiditet

• Utbildningar inom PASI

• ”Psoriasis och behandlingsmål – hur kan vi justera och optimera systembehandling (PEER)”. Syftet med denna föreläsning är att skapa möjligheter till utbyte av kunskap och erfarenhet mellan experter inom dermatologi

• Motiverande samtal (MI) (DermConnect). En evidensbaserad samtalsmetod som hjälper patienten att framkalla och stärka sin egen motivation till förändring. Genom MI kan du möta patienten på dennes nivå och utifrån hans eller hennes förutsättningar, öka kunskapen och motivationen hos patienten samt finna passande lösningar kring exempelvis behandlingsval och livskvalitet

• inSPIRA - genom ett samarbete och stöd identifiera åtgärder på kliniken som förbättrar och effektiviserar arbetet och som därmed leder till ett förbättrat och mer strukturerat omhändertagande av psoriasispatienterna


Inspira

inspira - strukturerat omhändertagande

AbbVie vill medverka till att utveckla och förbättra vården samt säkerställa ett optimalt omhändertagande för alla som lever med psoriasis. I samarbete med SSDV (Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi) har vi instiftat SPIRA stipendiet med syfte att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med psoriasis. Fokus ligger på att stärka de personer som har möjlighet att påverka och utveckla vården och skapa de bästa förutsättningarna för god vård för personer med psoriasis, idag och i framtiden.

Som ett steg i detta arbete vill AbbVie, i samverkan med utvalda kliniker, skapa ett utvecklingsforum - inSPIRA – för ett optimerat omhändertagande av psoriasispatienter. Syftet är att ge inspiration, idéer och verktyg till att diskutera och besluta hur kliniken kan utveckla och förbättra vården och strukturera sitt omhändertagande av psoriasispatienter. Samarbetet ska resultera i en tydlig och konkret omhändertagandeplan/vårdplan för psoriasispatienterna på kliniken, baserad på klinikens egna vision om optimal psoriasisvård.


Spira

spira - STIPENDIUM FÖR VÅRDUTVECKLANDE INSATSER INOM PSORIASIS OCH HS

Psoriasis och hidradenitis suppurativa, HS, är komplexa immunologiska sjukdomar med samsjuklighet och stor påverkan på patientens livskvalitet. Det ställs inte bara krav på vården gällande omhändertagandet av dessa patienter utan det finns också ett stort behov av kunskap hos den som lever med psoriasis eller HS.

För sjätte året i rad har AbbVie i samarbete med SSDV glädjen att dela ut SPIRA-stipendiet för vårdutvecklande insatser inom psoriasis och HS. Syftet med stipendiet är att främja och belöna insatser som förbättrar vården för personer som lever med psoriasis eller HS. Genom att stimulera till nya idéer vill vi uppmärksamma och uppmuntra vårdpersonal att hitta nya sätt att utveckla omhändertagandet av dessa grupper.

Eftersom projekt/studier som belönas syftar till att skapa ett förbättrat omhändertagande av patienten kommer företrädare för olika delar av vården bl.a. Psoriasisförbundet, HS-föreningen, sköterska, läkare och specialistförening att delta i arbetet med att utse vinnande stipendiater.

Vem kan söka?

Sökande kan vara specialistläkare eller ST-läkare med medlemskrav i SSDV. Sjuksköterska kan vara medsökande utan medlemskrav i SSDV. Projektet eller studien kan till exempel handla om utvärdering av behandling, uppföljning av behandlingsmål, om att främja patientutbildning, kommunikation och följsamhet till behandling/vårdplan, utveckling av verktyg för screening av samsjuklighet eller studier inom psoriasis och HS.

Stipendiaterna utses av en kommitté under ledning av SSDV och finansieras av AbbVie. Den totala stipendiesumman på 150 000 kronor kommer att fördelas mellan 1 till 3 stipendiater enligt kommitténs bedömning. Stipendiet delas ut vid SSDV:s årsmöte på 34th Nordic Congress Dermatology and Venereology i ­Göteborg maj 2019.

Stipendiaterna presenterar resultat från projekten/studierna i samband med SSDVs vårmöte 2020 samt i SSDVs tidskrift Dermatologi & Venereologi.

Så här ansöker du

Senaste ansökningsdag är den 1 mars 2019.
Stipendiaterna presenteras vid SSDV:s årsmöte den 8 maj 2019 i Göteborg.

Maila din ansökan till SSDVs kansli, Agneta Andersson, info@ssdv.se

Ansökan ska innehålla:

 • Namn
 • Klinik
 • Kontaktuppgifter för stipendiat och klinikekonom
 • Projekt-/studieplan (max 2 A4)
  • Kort bakgrundsbeskrivning
  • Syfte
  • Mål
  • Metod
  • Tidsplan/kostnadsberäkning
 • CV

 

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär (PDF)

 

För mer information om stipendiet kontakta:

Ada Girnita, ordförande SSDV
ada.girnita@ki.se

Anders Ljungberg, Medical Manager AbbVie
anders.ljungberg@abbvie.com


Referenser

1. HUMIRA produktresumé. www.fass.se


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUMD-180021 v.1.0 29 nov-19

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.