Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

PSORIASIS ÄR EN INFLAMMATORISK SYSTEMSJUKDOM

Psoriasis är en vanlig kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som beror på en överaktivering av kroppens immunsystem och är en så kallad autoimmun sjukdom. 

Classic-1

Den exakta orsaken är ännu okänd, men etiologin omfattar en ärftlig benägenhet, vilken i kombination med omgivningsfaktorer utlöser klinisk sjukdom.

Den vanligaste formen, plackpsoriasis, visar sig som fjällande utslag på kroppen, ofta på armbågar, knän och i hårbotten. Cirka 250 000 svenskar beräknas leva med psoriasis (1).


TNF

SAMSJUKLIGHET

Psoriasis är en inflammatorisk systemsjukdom som medför en ökad risk även för andra inflammatoriska sjukdomar. Den vanligaste samsjukligheten är psoriasisartrit, som ungefär en tredjedel av patienterna utvecklar. Dessutom finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt, hypertoni och stroke), metabolt syndrom, diabetes samt depression (1).


UNDERBEHANDLING AV PSORIASIS

Förstahandsvalet vid traditionell systembehandling är metotrexat i tablettform, som ges en gång i veckan. Även med ökad dos är det cirka 30 procent som svarar på behandlingen med god effekt. Beroende på effekt och biverkningsprofil sker det många gånger en övergång till biologiska läkemedel (2).

I internationella studier har man sett att det föreligger en underbehandling av psoriasis (3). Man kan se stora skillnader i användning av biologisk behandling mellan länder, där Sverige ligger lågt jämfört med till exempel Danmark (4).


TNF-hämmare som biologisk behandling

Vid många inflammatoriska sjukdomar finns ett överskott av TNF, vilket leder till att immunsystemet felaktigt orsakar inflammation. Humira är en så kallad TNF-hämmare.

Läkemedelsverket skriver att: ”TNF-hämmarna får idag ses som förstahandsalternativ när man överväger insättande av biologisk behandling vid psoriasis. Vid stabil kronisk plackpsoriasis används ofta adalimumab (HUMIRA®) eller etanercept med ett enklare administrationssätt där patienten själv sköter behandlingen. Antikropparna är ofta förstahandsval vid mycket utbredd psoriasis på grund av snabbt insättande effekt.”

”Antikropparna adalimumab och infliximab binder både fritt och membranbundet TNFα och verkar ha snabbare insättande effekt än den lösliga receptorn etanercept, som bara binder fritt TNFα.” (2).

Kontinuerlig behandling rekommenderas. Utsättande av terapi riskerar att vid återinsättande ge en försämrad effekt i 20 procent av fallen. Dosökning av den biologiska behandlingen eller förkortade behandlingsintervaller kan övervägas under några månaders tid (2).

 


MÄTA BEhandlingseffekt

Psoriasis kan förekomma från milda former till en mycket mer svårartad sjukdom. För att beskriva svårighetsgraden brukar man ofta i klinik och läkemedelsstudier använda sig av olika mätsystem varav de vanligast och mest använda är:

• PASI – Psoriasis Area and Severity Index. Här delar man in kroppen i fyra målområden (huvud, bål, armar och ben) och inom varje delområde beskrivs rodnad, fjällning och tjocklek från 0-4 poäng och utbredning från 0-6 poäng. Totalt kan man erhålla 0-72 poäng.

• DLQI – Dermatology Life Quality Index. Med tio vardagliga frågor beskriva sjukdomens påverkan på individens dagliga liv och leverne, där varje fråga ger 0-3 poäng. Maxpoäng är 30 poäng.

Enligt Nationella riktlinjer (1,2) anses att PASI över 10 poäng i kombination med DLQI över 10 poäng är ett bra mått på svår psoriasis. För att behandlingen av psoriasis ska uppfattas som framgångsrik bör PASI ha förbättrats med minst 50 procent och DLQI vara 5 poäng eller lägre (2).


Referenser

1. Läkemedelsbehandling vid psoriasis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 4:2011.
2. Regionala riktlinjer för systemisk behandling vid plackpsoriasis i Region Skåne. Läkemedelsrådet 2015-10-14.
3. Armstrong et al. JAMA Dermatol 2013;149 (10):1180-1185.HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SEHUD170582

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.