Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning över 60 års ålder (1), totalt drygt 18 000 personer runtom i landet (2). Sjukdomen orsakas av dopaminbrist i hjärnan, som en konsekvens av en progressiv degeneration av dopaminerga neuron.

De klassiska kardinalsymtomen är långsamma rörelser, stelhet, tremor och balansproblem, men även icke-motoriska symtom som till exempel sömnproblem, depression, ångest, magproblem och försämrad kognitiv funktion är mycket vanliga. De motoriska symtomen visar sig först när 50 - 60 procent av de dopaminerga neuronen har försvunnit, medan icke-motoriska symtom som till exempel depression och förstoppning kan uppträda långt tidigare. Etiologin är okänd men tros vara en kombination av ålder, miljöfaktorer och genetiska faktorer (3).

Parkinsons sjukdom går inte att bota. Dagens behandlingar är symtomlindrande och innefattar tabletter, plåster, injektioner, läkemedelspumpar och djup hjärnstimulering. Olika alternativ kan användas under olika faser i sjukdomens progression. Vanligaste typen är en peroral behandlingsregim innehållande substansen levodopa, en prekursor till dopamin. Efter nästan 50 års användning anses levodopa fortfarande vara gold standard inom Parkinsonbehandling (4). Levodopa tas till största del upp i tunntarmen.
 


Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

Progressiv neurodegeneration leder med tiden inte bara till en allt sämre egen produktion av dopamin utan även försämrad förmåga att utnyttja tillfört levodopa. Sjukdomens sena skede brukar benämnas dess ”komplikationsfas” och det terapeutiska fönstret har då krympt, vilket leder till en ökad risk för bradykinesi och/eller dyskinesi (5).

Plasmakoncentration Duodopa

Vid tablettbehandling i komplikationsfas bidrar levodopas korta halveringstid och oregelbunden ventrikeltömning (orsakad av sjukdomen) till varierande plasmanivåer av levodopa i blodet. Tillsammans med ett krympt terapeutiskt fönster, där försämrad buffringskapacitet på grund av neurodegenerationen är en bidragande orsak, kan detta leda till att tabletter som gav god effekt i det tidiga sjukdomsstadiet inte längre ger lika bra och ihållande resultat. Patienten kan då uppleva motoriska fluktuationer samt försenad eller utebliven ON-tid (6).


Ingen dag den andra lik

Parkinsons sjukdom i komplikationsfas präglas av ovisshet och symtom kan uppträda oregelbundet trots täta och punktliga tablettintag. I figuren nedan visas hur plasmakoncentrationen av levodopa kan variera från dag till dag trots att medicinen tas vid samma tidpunkter. Sådan oförutsägbarhet kan innebära stora svårigheter i vardagen. Att exempelvis planera framåt är ingen självklarhet för den som inte vet hur sjukdomen kommer uppträda vid den tidpunkten (7).

Plasmakoncentration Duodopa under dagen

Kontinuerlig administrering med Duodopa

Duodopa är levodopa i gelform och det enda godkända levodopapreparatet för kontinuerlig administration. Duodopa ger en jämn dopaminerg stimulering genom att levodopa administreras kontinuerligt och individanpassat direkt i tarmen via en pump, läkemedelskassett och sonder (PEG/J). Detta innebär att patienten får färre fluktuationer och mer sammanhängande tid med normal rörlighet (8).

I en randomiserad dubbelblind, dubbel-dummy studie minskade Duodopa OFF-tiden med fyra timmar jämfört med baslinjen över den tre månader långa studietiden, vilket var två timmar mer än kontrollgruppen som fick levodopa i tablettform. Bra ON-tid ökade med drygt fyra timmar mot baslinjen (9). Motsvarande effektförbättringar är även observerade i andra studiemiljöer och under längre testperioder (10, 11). Utöver ON/OFF-tid förbättrades även livskvalitet enligt PDQ-39 liksom patienternas aktiviteter i det dagliga livet (ADL) signifikant i den dubbelblinda studien (12).

 

Duodopa ON OFF-tid
Duodopa biverkningar över tid

De flesta komplikationer med Duodopa som rapporterades i den dubbelblinda studien var kopplade till PEG-operationen och var av övergående karaktär (13). För en fullständig lista över biverkningar, se FASS.

För att bedöma hur en patient svarar på Duodopa och för att förbereda patienten kring pump och operation är det möjligt att testa Duodopa via en sond genom näsan till tunntarmen. Sådan utprovning kan ske på sjukhus, dagvårdsmottagning eller via telemedicin i hemmet.

Duodopa är en svensk uppfinning med sina rötter i Uppsala, men har idag nått internationell status med godkännande i 48 länder samt över 5 500 behandlade patienter världen över (14).


Duodopa® intestinal gel. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. N04BA02, Rx, F. Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Varunummer 095314. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. Produktresumé uppdaterad 2016-05-26.


Referenser

1. Wirdefeldt et al. Eur J Epidemiol 2011;26:S1–S58
2. Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom, 2016, s. 15
3. Wirdefeldt et al. Eur J Epidemiol 2011;26:S1–S58
4. LeWitt PA Mov Disord 2015;30(1):64-72
5. Olanow W et al. Nat Clin Pract Neurol 2006;2(7):382-392
6-8. Nyholm D et al. Clin Neuropharmacol 2003;26:156-163
9. Olanow W et al. Lancet Neurol 2014;13:141-49
10. Fernandez HH et al. Mov Disord 2015. 30(4):500-509
11. Antonini A et al. Parkinsonism Relat Disord 2015. 21(3):231-235
12-13. Olanow W et al. Lancet Neurol 2014;13:141-49
14. AbbVie data on file
 


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.