Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

PReS 2017 – Behov av mått för att bedöma sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt vid reumatisk sjukdom hos barn

Johan Schöier, barnläkare och barnreumatolog, Barn- och ungdomskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

Aten stod som värd för den 24:e upplagan av PReS (Pediatric Rheumatology European Society) årliga möte. Totalt deltog 947 delegater från 76 olika länder, vilket bidrog till en enorm bredd på programmet. Sverige representerades av 24 deltagare med olika professioner som också presenterade ett stort antal posters. Dr Bo Magnusson rapporterade om ett svårt neonatalt fall av Farbers sjukdom och fysioterapeut Sara Röstlund, båda från Astrid Lindgrens barnsjukhus, höll en workshop om rehab och fysioterapi vid JIA (juvenil idiopatisk artrit).

PReS

Behov av mått för att bedöma sjukdomsaktivitet vid JIA

Ett återkommande tema under mötet var behovet av att kunna prediktera sjukdomsaktivitet och behandlingseffekt vid JIA och systeminflammatorisk sjukdom. För mig tydliggjordes återigen behovet av att optimera täckningsgraden och indata i det svenska barnreumaregistret. Allt i syfte att generera mer material till välbehövliga forskningsstudier.

SLE och sklerodermi i fokus

I år låg särskilt fokus på de systeminflammatoriska tillstånden SLE och sklerodermi. Det pågår forskning om att identifiera biomarkörer i urin som kan prediktera nefritinsjuknande och utvärdera behandlingseffekt vid lupus-nefrit. Återigen konstaterades att biologisk läkemedelsbehandling vid SLE hittills visat sig vara betydligt mindre effektiv än vid JIA. 

Forskningsläget kring nya preparat vid behandling av pSLE redovisades och det som verkar vara de mest lovande behandlingsmetoderna i aktuella Fas III-studier, är s k anti-BAFF (blockering av B-cellsaktiverande faktorer) och blockering av IFNα. Det europeiska samverkansorganet SHARE har under året publicerat behandlingsrekommendationer för juvenil lupus-nefrit, juvenil SLE, pediatriskt antifosfolipidsyndrom och inom kort även pediatrisk lokaliserad sklerodermi.

”Treat to target” vid JIA-associerad uveit och JIA

Det diskuterades även tillämpbarhet för ”treat to target” vid JIA-associerad uveit och indikation för ett tidigare insättande av antiinflammatorisk systembehandling i utvalda fall. 12–30 % av alla patienter med JIA utvecklar uveit och risken är ökad hos flickor, vid sjukdomsdebut före 6 års ålder, oligoartikulär subtyp och förekomst av ANA.

AbbVie presenterade under sitt satellit-seminarium SYCAMORE-studien1, som ligger till grund för den sjätte barnindikationen för adalimumab – pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit (hos barn från 2 år som inte svarat tillräckligt på konventionell behandling). Ett förslag på behandlingsalgoritm vid kronisk främre uveit presenterades2. Dr Eric Fortin presentade kliniska erfarenheter från Kanada och rekommenderade kombinerade reumatologi- och ögonmottagningar i syfte att optimera omhändertagandet av denna svårbehandlade patientgrupp.

Föreläsningar om JIA belyste behovet av att tillämpa ”treat to target” inom barnreumatologi. Det finns data som tyder på förekomsten av ett s k ”window of opportunity” vid polyartrit. Det diskuteras indikation för att tidigare kunna sätta in biologisk behandling i detta ”fönster” i syfte att nå sjukdomskontroll i tidigare skede och för att förbättra den långsiktiga prognosen.

I studier har tre behandlingsstrategier jämförts: (1) monoterapi med metotrexat eller sulfasalazin, (2) metotrexat och överbryggande prednisolon och (3) kombination TNF-blockad och metotrexat, där sistnämnda strategi nådde snabbare och mer beständig behandlingskontroll med ACR-mått utan ökad toxicitet. Mot bakgrund av detta diskuteras möjlighet att skräddarsy behandlingslängden utifrån sjukdomens subtyp, men också andra prognostiska markörer såsom debutålder, förekomst av ANA och tid till diagnos.

Dessutom pågår studier för att hitta biomarkörer (genuttrycksprofil, T-cellsprofil, hsp100) i syfte att bedöma sjukdomsaktivitet och prediktera remission såväl som recidiv. Den nuvarande rekommendationen för att kunna bedöma sjukdomsaktivitet är att väga samman ”physician’s global assessment”, ESR/CRP och klinisk undersökning samt att komplettera med radiologiska undersökningar utifrån behov.

Diskussion om klinisk nytta av ultraljud och MRT

Den kliniska nyttan av ultraljud och MRT för att bedöma remission och recidivrisk är fortfarande omdebatterad. Flera studier har påvisat radiologiska förändringar hos patienter i klinisk remission. Vid tecken till sådan subklinisk inflammation med kontrastuppladdning i synovia på MRT eller ledutgjutning med ultraljud, är risken för recidiv signifikant ökad i redovisade studier. Majoriteten av dessa var vuxenstudier men några barnstudier har också påvisat radiologiska inflammationstecken hos patienter i klinisk remission. Vidare har barn med påvisat benmärgsödem en signifikant ökad risk att utveckla skelettdestruktion samtidigt som benmärgsödem förekommer hos en stor andel friska kontroller (närmare 60% i redovisad studie).

Återigen betonades vikten av att använda kontrast för att säkrare bedöma inflammatorisk aktivitet. Samstämmighet råder att MRT och ultraljud är viktiga komplement till den kliniska undersökningen, men att ytterligare studier krävs för att värdera deras sensitivitet och specificitet vid barnreumatisk sjukdom.

Läkemedelskoncentration, antikroppsbildning och biosimilarer

En ytterligare metod för att prediktera behandlingseffekt och failure kan vara bestämning av läkemedelskoncentration och förekomst av antikroppar mot läkemedel. Vid bristande behandlingseffekt kan det finnas anledning att mäta läkemedelskoncentration. Låg serumkoncentration kan tyda på bristfällig compliance eller förekomst av antikroppsbildning som binder upp verksam substans genom bildning av immunkomplex. Koncentrationsbestämning kan också möjliggöra individuell dosanpassning där pågående studier visat på kvarstående god behandlingseffekt trots glesare doseringsintervall.

Det presenterades en oro för att biosimilarer ökar risken för antikroppsbildning med risk att förlora effektduration. Företrädare för European Medicines Agency uttryckte en tvekan att i detta skede inkludera biosimilarer i behandlingen av JIA.

 
171371506

Screening för samsjuklighet vid JIA

Flera posters presenterade studier som dokumenterat samsjuklighet mellan JIA och andra autoimmuna sjukdomar såsom celiaki, hypotyreos och IBD. Följaktligen fördes en diskussion om att regelbundet screena för dessa sjukdomar i klinisk praxis.

Parallellt program hölls av ENCA

För första gången hölls även ett parallellt program av anhörigorganisationen ENCA (European Network for Children with Arthritis) som belyste betydelsen av att fortsätta stärka patienternas inflytande i vården. Behov av förbättrad patientinformation och vikten av multiprofessionella vårdteam var frågor som stod på agendan.

PReS firar 25 år i Lissabon 2018

Sammantaget gav dessa dagar nya kunskaper att applicera i daglig klinisk verksamhet men också en inblick i den snabba medicinska utveckling som fortfarande pågår inom barnreumatologin. Är du intresserad av att fördjupa dig ytterligare i årets vetenskapliga program finns möjlighet via appen PReS 2017. Nästa år firar PReS 25 år med konferens i Portugals huvudstad Lissabon.

 

Referenser
1.     Ramanan AV et al. N Engl J Med 2017;376(17):1637–46.
2.     Clarke et al. Ped Rheumatol 2016;14:27.

SEHUR170586b

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.