Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

JUVENIL IDIOPATISK ARTRIT (JIA)

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är den vanligaste reumatiska sjukdomen hos barn och är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika kliniska bilder med långvarig inflammation i rörelseapparaten som ett gemensamt huvudsymtom. Ledinflammationen kan drabba allt från en enstaka led till i princip alla leder i hela kroppen. Orsaken till insjuknande är okänd, det finns dock en ärftlig komponent.


JIA-barn2

 

Diagnos av JIA

Det finns flera former av JIA och de yttrar sig på olika sätt. De vanligaste symtomen är ledinflammation med stelhet, svullnad och smärta men även inflammation i senor, senskidor och muskelfästen kan förekomma. För att ställa diagnosen JIA ska artriten ha funnits i över tre månader i kombination med att ingen annan orsak kan hittas. Detta sker efter en noggrann genomgång av barnets nuvarande och tidigare symtom.


JIA-diagnoser och viktiga komplikationer (1)

Jiadiagnoser och viktiga komplikationer_1

JIA-barn

Symtom PÅ JIA

Vid polyartikulär JIA (pJIA) är förutom symtom från lederna även allmänsymtom i form av subfebrilitet, sjukdomskänsla och trötthet vanligt förekommande.

Vid entesitrelaterad artrit (ERA) kan insjuknandet kan vara abrupt men är ofta smygande med många år av värk i ryggens nedre extremiteters leder. Typiskt för ERA är också förekomst av entesit eller inflammation där senor, ligament och fascior fäster mot ben.


incidens av jia

Årligen insjuknar cirka 130-230 barn och ungdomar i barnreumatism (JIA) i Sverige. Totalt finns cirka
1 000-1 500 barn med långvarig ledsjukdom, flickor drabbas ungefär dubbelt så ofta som pojkar.


Humira

behandling mot jia

Det finns ännu ingen botande behandling för JIA. Enligt de nationella svenska behandlingsriktlinjerna för JIA är "målet för den farmakologiska behandlingen av de reumatiska ledsjukdomarna är att förhindra leddestruktion och funktionsinskränkning genom tidigt insatt optimal behandling” (2).

HUMIRA är godkänt för behandling av polyartikulär JIA (pJIA) från 2 års ålder samt entesitrelaterad artrit (ERA) från 6 år. HUMIRA har även indikation för behandling av pediatrisk icke-infektiös främre uveit från 2 år, pediatrisk plackpsoriasis från 4 år och pediatrisk Crohns sjukdom från 6 år.

Vad är HUMIRA och vad säger riktlinjerna?

Adalimumab (HUMIRA®) är en human monoklonal antikropp mot TNF-α.

Effekt: Adalimumab har bättre effekt om man kombinerar det med metotrexat. Adalimumab har effekt även vid uveit och IBD.

Indikation
HUMIRA i kombination med metotrexat är indicerat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, hos patienter från 2 års ålder som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs eller bDMARDs). HUMIRA kan ges som monoterapi vid intolerans för metotrexat eller då fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Effekt och säkerhet för HUMIRA har inte studerats hos patienter yngre än 2 år. HUMIRA är indicerat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi.

Kommentarer ur de svenska nationella riktlinjerna för JIA

  • Adalimumab har godkänd indikation för behandling av barn med polyartikulär JIA från 2 års ålder.
  • Det är särskilt viktigt att kombinera HUMIRA med metotrexat (även i låg dos) för att minska antikroppsutveckling mot HUMIRA men även för bättre effekt.
  • HUMIRA kan vara ett lämpligt val till patienter som utretts under misstanke om IBD men där detta inte kunnat säkerställas.
    Tillsammans med den medicinska behandlingen utgör sjukgymnastik och arbetsterapi hörnstenar i behandlingen av barn och ungdomar med JIA.
     

Länk till FASS


Referenser

1. S. Hagelberg, B. Andersson-Gäre, A. Fasth, B Månsson och Y. Enman,  Barnreumatologi, Studentlitteratur 2008, uppl.1, kap 5 , sid. 39-53; Swedish Jia registry report 2014; JiA registry 2015.

2. Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen. 2017-02-13. Nedladdad 2017-12-18: http://reuma.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/11/2017/03/FarmBeh.pdf

3. Barnreumatologiboken


SEOTH160329c

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.