Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Kontinuerligt utvecklingsarbete

I vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi under åren presenterat en rad olika åtgärder i syfte att förbättra patienternas upplevelse av sin behandling med HUMIRA® (adalimumab).

utvecklingsstegen_alt
tjej_med_mobil

Mobillösning ger enklare vardag för patienter

I ett samarbete med Telia och vården utvecklar vi mobila och internetbaserade tjänster för att underlätta vardagen för människor som lever med olika inflammatoriska sjukdomar, däribland psoriasis. Med hjälp av tjänsterna ska patienten kunna rapportera in sina värden via mobiltelefonen och Telias system till vårdens beslutsstöd. Genom större delaktighet och ökad insyn kan patienten därmed få en bättre kontroll på sin sjukdom och livssituation. För sjukvården kan den digitala lösningen för hembaserad sjukvård innebära att man frigör resurser och ökar tillgängligheten. Fler patienter kan därmed få bättre vård till en lägre kostnad.

humira_forpackingar

Citratfri formulering

Hösten 2016 fick HUMIRA förfylld penna/spruta en ny formulering. Den nya formuleringen innehåller samma mängd verksam substans, 40 mg adalimumab, som tidigare. Skillnaden består i att en rad hjälpämnen, däribland citrat, kunnat uteslutas vilket gjort det möjligt att halvera lösningsvolymen från 0,8 till 0,4 ml. I studier har den nya formuleringen visat sig kunna minska injektionsrelaterad smärta med 84% i median* (1). Doseringen av nya HUMIRA 40 mg/0,4 ml är densamma som tidigare. Effekt- och säkerhetsprofilen är också oförändrad.

*HUMIRA 40 mg/0,4 ml jämfört med HUMIRA 40 mg/0,8 ml, mätt omedelbart efter injektion.

forpackningar

HUMIRA® 80 mg/0,8 ml

En bättre injektionsupplevelse kan bidra till färre behandlingsavbrott hos patienter som ska börja behandlas med HUMIRA (2).

I november 2017 kom HUMIRA förfylld penna/spruta i en ny styrka, 80 mg/0,8 ml – speciellt framtagen för att halvera antalet injektioner vid induktion.

HUMIRA 80 mg/0,8 ml förfylld penna/spruta har samma beprövade, citratfria innehåll som tidigare. Effekten och säkerhetsprofilen är oförändrad.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, (F), L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2017-11-10. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA® finns som injektionsvätska, lösning injektionsflaska 40 mg och förfylld injektionspenna/spruta, 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. Vid nyinsättning av TNF-hämmare subventioneras HUMIRA endast för patienter där etanercept inte är lämpligt. Denna begränsning gäller indikationerna reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.


000000

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.