Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

Hidradenitis Suppurativa (Acne Inversa)

Hidradenitis suppurativa (HS) eller Acne Inversa är en kronisk, inflammatorisk sjukdom lokaliserad till hudområden med apokrina svettkörtlar. Sjukdomen karaktäriseras av smärtsamma noduli, abscesser och ofta fistelbildning med illaluktande sekretion. Resultatet är inte sällan ärrbildning, ibland omfattande sådan. Armhålor, hudområdet under brösten, ljumskar, underliv är de vanligaste lokalerna. Sjukdomen kan bland annat behandlas med antibiotika och olika former av kirurgi (1). Det finns även ett biologiskt läkemedel som är godkänt för vuxna patienter med av måttlig till svår aktiv HS som inte svarat på konventionell systemisk HS-behandling (2).

woman

Diagnos av hs

HS är en klinisk diagnos, det finns inga specifika markörer, prover eller odlingar. Patientens anamnes tillsammans med utseende och utbredning bekräftar diagnosen. Den så kallade Hurley-skalan används ofta för att beskriva sjukdomens svårighetsgrad (1).

A. Hurley grad 1: Enstaka noduli/abscesser men inga fistlar eller ärrbildning.

B.  Hurley grad 2: Återkommande noduli/abscesser, begynnande fistel- och ärrbildning.

C.  Hurley grad 3: Ett helt hudområde med multipla abscesser och fistelbildningar mellan lesionerna samt ärrbildning.

 

Hurley-grad-1

A. Hurley grad 1: Enstaka noduli/abscesser men inga fistlar eller ärrbildning.

Hurley-grad-2

B. Hurley grad 2: Återkommande noduli/abscesser, begynnande fistel- och ärrbildning.

Hurley-grad-3

C. Hurley grad 3: Ett helt hudområde med multipla abscesser och fistelbildningar mellan lesionerna samt ärrbildning.


SYMTOM på hs

Smärtsamma djupt liggande, noduli och abscesser i armhålor, under brösten, i ljumskar och underliv. Underlivet kan drabbas både inom perineum men också perianalt med spridning ut mot glutéerna. Illaluktande sekretion från fistlar. Mer eller mindre utbredd ärrbildning i de drabbade områdena (1).

Kliniska fynd

I tidigt stadium ses enstaka rodnade, djupt liggande noduli/abscesser i en eller flera av de typiska områdena (armhålor, ljumskar, under bröst och i underliv). Vid svårare former ses även fistelbildningar med illaluktande sekretion. Utbredda och återkommande lesioner ger upphov till ärrbildning som med tiden kan bli omfattande ibland med rörelseinskränkning som följd. Hudförändringarnas utbredning varierar till viss del mellan män och kvinnor. Män har oftare besvär perianalt och på glutéer medan kvinnor oftare har besvär i ljumskar (3).

Samsjuklighet

Det finns en samsjuklighet mellan HS och metabolt syndrom, depression, inflammatoriska tarmsjukdomar, vissa former av maligniteter och artriter. Flera studier visar att HS har signifikant större inverkan på livskvalitet, mätt i DLQI (Dermatology Life Quality Index) än andra dermatologiska åkommor. Samtidig fetma och tobaksrökning ökar risken för HS ska utvecklas till en svårare form, däremot är orsakssambandet inte klarlagt. Fetma, tobaksrökning, sjukdomsduration, och manligt kön är samtliga faktorer som ökar risken för att HS på sikt ska utvecklas till en svår form (3).


UTREDNING

Riktad anamnes med frågor avseende symptom, duration, utbredning, recidivtendens och ärftlighet.

Förutom riktad anamnes bör även nedanstående beaktas:

• Rökning
• BMI
• Tecken till depression
• Blodtryck
• Lipidstatus
• Eventuella tecken till tarmsjukdom
• Artriter (1)
 


BEHANDLING mot hs

Behandlande läkare bör vara förtrogen med Hurley-skalan eller motsvarande för att kliniskt kunna värdera sjukdomens svårighetsgrad. Rutinmässig användning av en eller flera skalor för utvärdering av sjukdomens eventuella påverkan på livskvalitet rekommenderas, exempelvis DLQI och VAS för utvärdering av smärta och eventuell klåda (1).

Adjuvant terapi

Eventuellt behov av kirurgiska åtgärder bör bedömas utifrån sjukdomens svårighetsgrad och ärrbildning. Kirurgisk intervention kan utföras med eller utan CO2-laser på mindre områden. Vid exempelvis fistelbildningar kan mindre områden kuretteras eller excideras medan hela det drabbade området kan excideras om ärrbildningen är omfattande. Området lämnas vanligen för sekundärläkning. Annan adjuvant behandling såsom smärtlindring, rökstopp, viktreduktion och lämpliga förband bör erbjudas efter behov (1).

Medicinsk behandling

Mild HS: Antibiotikabehandling under begränsad tid.
Måttlig till svår HS: Kombinationsbehandling med antibiotika under begränsad tid.
Vid utebliven effekt kan biologisk behandling övervägas. Pågående biologisk behandling behöver kontinuerligt utvärderas.
Det finns övriga läkemedel som kan användas för kompletterande behandling. Evidensen för dessa läkemedel är dock svag och större kontrollerade studier saknas (1).


Referenser

1. Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa J Eur Acad Dermatol Venereol (JEADV). 2015, 29, 619-644.
2. Humira produktresumé 2016-09-15 www.fass.se
3. Dufour DN, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease. Postgrad Med J. 2014; 90:216-221


SEOTH160329c

 

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.