Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

VETENSKAPLIGT NYTT


EU-godkänt för MAVIRET för behandling av kronisk hepatit C av alla genotyper (1-6)

Maviret är en helt ny pangenotypisk behandling mot hepatit C. Läkemedlet ges en gång om dagen, utan tillägg av ribavirin och har god effekt mot kronisk hepatit av samtliga genotyper 1-6. För icke-cirrotiker som inte behandlats tidigare gav 8 veckors behandling med Maviret 97,5 procents utläkning oavsett genotyp. För kompenserade cirrotiker uppnådes utläkning hos 98 procent med 12 veckors behandling. Maviret är godkänt för användning i alla stadier av njursvikt. Läkemedlet innehåller två helt nya antiviraler – glekaprevir och pibrentasvir – som visats påverkas väldigt lite av de mutationer som tidigare NS3-proteas- och NS5A-hämmare varit känsliga för. Godkännandet av Maviret baseras på en mängd studier som omfattat över 2300 patienter i 27 länder. De vanligaste biverkningarna i studierna var huvudvärk och trötthet.


UPPDATERAD PRODUKTRESUMÉ FÖR VIEKIRAX OCH EXVIERA VID BEHANDLING MED IMMUNOSUPPRESIVBEHANDLING

På grund av rapporter om allvarliga och livshotande biverkning vid samtidig behandling med takrolimus så uppdateras Viekirax och Evieras produktresumé till att avråda samtidig behandling med takrolimus eller sirolimus, om inte fördelarna överväger riskerna (viktigt då att strikt följa dosjusteringen av takrolimus och sirolimus enligt sektion 4.5 av Viekirax eller Exvieras produktresumé). Då everolimus inte möjliggör dosjustering avråds helt samtidig administrering av everolimus.


EUROPEISKA KOMMISSIONEN GODKÄNNER KORTARE BEHANDLING MED VIEKIRAX/EXVIERA FÖR PATIENTER MED HEPATIT C GENOTYP 1B MED MINIMAL TILL MÅTTLIG FIBROS (F0-F2)

Resultaten från fas 3-studien GARNET presenterades under EASL-STC 2016 i Paris i september. Studien var designad att undersöka effekten av åtta veckors behandling med Viekirax/Exviera utan ribavirin i genotyp 1b patienter utan cirros. 98 procent (160/163) av de inkluderade patienterna uppnådde SVR12. Av dem som misslyckades var en genotyp 6 patient som felaktigt inkluderades, samt en patient som avbröt behandlingen i förtid och två F3 patienter som fick recidiv. Utläkningen för genotyp 1b med minimal till måttlig fibros (F0-F2) i studien blev 99 % (147/148) (1). Med bakgrund av dessa resultat ändrade det Europeiska Läkemedelsverket EMA behandlingstiden för genotyp 1b patienter med minimal till måttlig fibros (F0-F2) från 12 veckor till 8 veckor Viekirax/Exviera utan ribavirin. Godkännandet anger att F2 skall bekräftas av både två metoder.


Europeiska kommissionen godkänner kortare behandling med Viekirax för patienter med hepatit C genotyp 4

Resultaten från fas 3-studien AGATE-1 publicerades i The Lancet i juni. 97 procent av patienterna med HCV genotyp 4 och kompenserad cirros blev botade efter 12 veckors behandling. Behandlingstiden halveras nu i riktlinjerna till 12 veckor från tidigare 24 veckor (2).


Real-world data för Viekirax + Exviera bekräftar resultat från kliniska fas 3-studier

Tyska real-world data visar att 96 procent av patienter med hepatit C genotyp 1 botas med Viekirax/Exviera med eller utan tillägg av ribavirin. 100 procent av genotyp 4 blev botade med Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) + ribavirin enligt en stor observationsstsudie från det tyska kvalitetsregisteret för hepatitic C, DHC-R (3).


Referenser

1. Welzel et al. EASL-STC 2016 Poster P163.

2. Asselah, T. et al. Ombitasvir, paritaprevir, and ritonavir plus ribavirin in adults with hepatitis C virus genotype 4 infection and cirrhosis (AGATE-I): a multicentre, phase 3, randomised open-label trial. The Lancet Gastroenterology and Hepatology. Vol 1, No. 1, p25–35, September 2016.

3. Real-world Safety and Effectiveness of Ombitasvir/Paritaprevir/r with Dasabuvir and/or Ribavirin in the German Hepatitis C Registry. Hinrichsen, H. et al. The International Liver Congress™ EASL – European Association for the Study of the Liver. Barcelona, Spain, 13–17 April 2016.

 

 


SEMAV170395  

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.