Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

VENCLYXTO (venetoklax) - godkänd för behandling av kronisk lymfatisk leukemi

VENCLYXTO är den första och enda godkända BCL-2-hämmaren som är registrerad för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Läkemedlet ingår nu i högkostnadsskyddet!

VENCLYXTO (venetoklax), den första BCL-2-hämmaren som godkänts i Europa, ingår från och med 1 maj 2018 i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Subventionen gäller endast VENCLYXTO i monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter; - med 17p-deletion eller TP53-mutation som olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare, -utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunoterapi och en B-cellsreceptorhämmare.

VENCLYXTO är en selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet BCL-2. Detta protein förhindrar naturlig celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller till exempel KLL-celler. Genom att blockera detta protein dör cancercellerna och antalet minskar.

Den 29 oktober 2018 godkände EU-kommissionen en utökad indikation för VENCLYXTO vid r/r KLL. Den nya indikationen är VENCLYXTO i kombination med rituximab för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling. Läkemedlet är sedan tidigare också godkänt samt subventionerat för användning i monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg.

Det är ännu inte beslutat om VENCLYXTO i kombination med rituximab för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling ska ingå i läkemedelsförmånen.


Hur VENCLYXTO fungerar

Vid KLL finns bland annat ett överuttryck av proteinet BCL-2, vilket förhindrar den naturliga celldöden, apoptos. VENCLYXTO återställer de drabbade cellernas apoptosförmåga genom att binda selektivt till, och hämma BCL-2, vilket gör att cancercellerna dör och antalet minskar.

Bild 1

Klinisk effekt med VENCLYXTO

KLL-patienter med 17p-deletion

Effekten av VENCLYXTO utvärderades i en enarmad, öppen, multicenterstudie (M13-982) med 107 patienter som tidigare behandlats för KLL med 17p deletion. Patienterna följde ett dostitreringsschema på 4 till 5 veckor med en startdos på 20 mg som ökades till 50 mg, 100 mg, 200 mg och slutligen 400 mg en gång dagligen. Patienterna fortsatte sedan med en dos på 400 mg VENCLYXTO en gång dagligen fram till sjukdomsprogression eller tills dess att patienten fick oacceptabla biverkningar.

Bild 2

Det man tittade främst på i studien var hur stor andel av patienterna som svarade på behandling (total responsfrekvens, ORR). Detta utvärderades av en oberoende granskningskommitté (IRC), utifrån IWCLLs uppdaterade riktlinjer (2008), NCI-WG.

Effektdata visas för 107 patienter med brytdatum den 30 april 2015. Ytterligare 51 patienter inkluderades i en utökad kohortstudie avseende säkerhet. Prövarens bedömning av effekten presenteras för 158 patienter med ett senare brytdatum, 10 juni 2016. Mediantiden för behandling för 158 patienter var 17 månader (intervall: 0 till 34 månader).

79% av patienterna svarade på behandling med VENCLYXTO, varav 7% uppnådde komplett respons eller komplett respons med ofullständig benmärgsåterhämtning, 69% uppnådde partiell respons och 3% nådde nodulär partiell respons bedömt enligt IRC.
 

Bild 3

Minsta kvarvarande sjukdom (MRD) utvärderades med flödescytometri hos 93 av 158 patienter med komplett remission, komplett remission med ofullständig benmärgsåterhämtning eller partiell remission med begränsad kvarvarande sjukdom vid behandling med VENCLYXTO. Ett resultat under 0,0001 (<1 KLL-cell per 104 leukocyter i provet) definierades som MRD-negativitet. 27% (42/158) av patienterna var MRD-negativa i perifert blod, inklusive 16 patienter som också var MRD-negativa i benmärg.

KLL-patienter efter terapisvikt på en B-cellsreceptorhämmare

Effekten av VENCLYXTO hos KLL-patienter efter terapisvikt på ibrutinib eller idelalisib utvärderades i en öppen, icke-randomiserad, multicenter, fas 2-studie (M14-032). Patienterna fick VENCLYXTO utifrån ett rekommenderat dostitreringsschema. Patienterna fortsatte att ta 400 mg VENCLYXTO en gång dagligen framtill sjukdomsprogression eller till oacceptabla biverkningar uppstod.


Vid brytpunkten hade 64 patienter inkluderats i studien och behandlats med VENCLYXTO. Av dessa hade 43 patienter tidigare behandlats med ibrutinib och 21 hade behandlats med idelalisib. 93 % (39/42) av patienterna som fått ibrutinib hade fått recidiv efter eller var refraktära mot behandling med ibrutinib och 67 % (14/21) av patienterna som fått idelalisib hade fått recidiv efter eller var refraktära mot behandling med idelalisib.

Bild 4

Det primära i studien var hur stor andel av patienterna som svarade på behandling (total responsfrekvens, ORR) enligt IWCLL uppdaterade riktlinjer, NCI-WG och bedömt av prövare. Utvärdering av respons gjordes vid vecka 8, vecka 24 och var 12:e vecka därefter.

Bild 5

Medianvärdet för PFS och DOR uppnåddes inte vid mediantiden för uppföljning på ca 12 månader för patienter som sviktat på ibrutinib respektive 9 månader för patienter som sviktat på idelalisib.


25% (16/64) av patienterna var MRD-negativa i perifert blod, inklusive 1 patient som även var MRD-negativ i benmärg.


VENCLYXTO säkerhetsprofil

Den övergripande säkerhetsprofilen hos Venclyxto baseras på data från 546 patienter med KLL som i kliniska studier behandlats med venetoklax i kombination med rituximab eller som monoterapi. Säkerhetsanalysen inkluderade patienter från en fas 3-studie (MURANO), två fas 2-studier (M13-982 and M14-032) och en fas 1-studie (M12–175). MURANO var en randomiserad, kontrollerad studie i vilken 194 patienter som tidigare behandlats för KLL fick venetoklax i kombination med rituximab. I fas 2- och fas 1-studierna behandlades 352 patienter som tidigare behandlats för KLL, däribland 212 patienter med 17p-deletion och 146 patienter efter terapisvikt på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, med venetoklax som monoterapi.

De vanligaste biverkningarna (≥20 %), oavsett grad, hos patienter som behandlats med venetoklax i kombinationsstudien med rituximab var neutropeni, diarré och övre luftvägsinfektion. I monoterapistudierna var de vanligaste biverkningarna neutropeni/minskat neutrofilantal, diarré, illamående, anemi, trötthet och övre luftvägsinfektion.

De vanligaste allvarliga biverkningarna (≥2 %) hos patienter som fått venetoklax i kombination med rituximab var lunginflammation, febril neutropeni och TLS. I mono-terapistudierna var de vanligaste allvarliga biverkningarna (≥2 %) lunginflammation och febril neutropeni.


Dosupptrappning med VENCLYXTO

VENCLYXTO är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolerar den.

VENCLYXTO tas tillsammans med ett mål mat och vatten vid samma tidpunkt varje dag.
Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten – de får inte tuggas, krossas eller delas.

Bild 6

5-veckorsschemat för dostitrering är avsett att gradvis minska tumörbördan (volymminskning) och risken för tumörlyssyndrom. För mer detaljerad information om dostitrering och TLS prevention se fass.se


INFÖR BEHANDLING med VENCLYXTO

Prevention av tumörlyssyndrom (TLS)

VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumören, vilket medför en risk för TLS under den initiala dostitreringsfasen på 5 veckor. Elektrolytförändringar på grund av TLS som kräver omedelbar behandling kan uppkomma så tidigt som 6–8 timmar efter den första dosen av VENCLYXTO och vid varje dosökning.

Risken för TLS grundas på flera faktorer, inklusive annan samtidig sjukdom. Patienter med hög tumörbörda (t ex någon lymfkörtel med en diameter ≥5 cm eller ett högt absolut lymfocytantal [absolut lymfocytantal ≥25 x 109/l]) löper ökad risk för TLS när de påbörjar behandling med VENCLYXTO. Nedsatt njurfunktion (kreatininclearance [CrCl] <80 ml/min) ökar risken ytterligare. Risken kan minska allteftersom tumörbördan minskar vid behandling med VENCLYXTO.

Innan VENCLYXTO sätts in måste en bedömning av tumörbördan, inklusive en radiografisk bedömning (t ex datortomografi) göras på alla patienter. Blodkemin (kalium, urinsyra, fosfor, kalcium och kreatinin) ska bedömas och redan existerande avvikelser korrigeras. De förebyggande åtgärderna som beskrivs nedan ska följas. Intensivare åtgärder ska sättas in om den övergripande risken ökar.

För information om dosändring vid TLS och övrig toxicitet, se fass.se

Hydrering

Patienterna ska vara väl hydrerade under dostitreringsfasen för att minska risken för TLS. Patienterna ska instrueras att dricka mycket vatten varje dag, 2 dagar innan och under hela dostitreringsfasen. Patienterna ska särskilt uppmanas att dricka 1,5–2 liter vatten dagligen, 2 dagar innan behandlingen sätts in samt på dagen då första dosen ges och att detta ska upprepas inför och vid varje efterföljande dosökning. Intravenös vätsketillförsel ska administreras om så är indicerat, baserat på den övergripande risken för TLS eller till patienter som inte kan bibehålla en tillräcklig vätskenivå via oralt intag.

Läkemedel mot hyperurikemi

Läkemedel mot hyperurikemi ska ges 2–3 dagar innan VENCLYXTO sätts in till patienter med hög nivå av urinsyra eller med risk för TLS och kan fortsätta att ges under hela titreringsfasen.

Laboratorieanalyser

Innan dosering: Kontroll av blodkemi ska göras på alla patienter innan den första dosen för att bedöma njurfunktion och korrigera eventuella redan existerande avvikelser. Kontroll av blodkemi ska göras på nytt innan varje efterföljande dosökning under titreringsfasen.

Efter dosering: För patienter med risk för TLS ska kontroll av blodkemi göras 6–8 timmar samt 24 timmar efter den första dosen av venetoklax. Avvikande elektrolytvärden ska korrigeras omedelbart. Nästa dos av VENCLYXTO ska inte ges förrän efter bedömning av blodkemivärdena från 24-timmarsmätningen. Samma kontrollschema ska följas när dosen 50 mg sätts in och därefter även vid varje efterföljande dosökning för patienter med bibehållen risk.

Sjukhusinläggning

Vissa patienter, särskilt de med förhöjd risk för TLS, kan enligt läkarens bedömning kräva sjukhusinläggning samma dag som första dosen av VENCLYXTO ska ges, för intensivare profylax och övervakning under de första 24 timmarna. Sjukhusinläggning ska övervägas vid varje efterföljande dosökning utifrån en ny riskbedömning.


VENCLYXTO förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlekarna på VENCLYXTO tabletter är anpassade så att det finns en storlek som passar varje vecka under de första fyra veckorna i dostitreringsfasen.

När patienten vecka 5 kommer upp i en standarddos på 400mg per dag finns det ett multipack som räcker till en månads behandling med VENCLYXTO. Multipacket innehåller fyra mindre kartonger som innehåller 28 tabletter (blister) i varje liten kartong.
 

Bild 7

Referenser

VENCLYXTO Produktresumé. AbbVie december 2018.

 


VENCLYXTO® (venetoklax)

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Övriga antineoplastiska medel, L01XX52, Rx. Beredningsform och styrka: Filmdragerade tabletter i styrkorna 10, 50 och 100 mg. Indikationer: VENCLYXTO i kombination med rituximab är avsett för behandling av vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som fått minst en tidigare behandling. VENCLYXTO som monoterapi är avsett för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Varningar och försiktighet: VENCLYXTO kan orsaka en snabb minskning av tumörbördan, vilket medför en risk för tumörlyssyndrom under den initiala dostitreringsfasen på 5 veckor. VENCLYXTO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Trötthet har rapporterats hos vissa patienter, vilket ska beaktas vid bedömning av patientens förmåga att köra bil eller använda maskiner. Datum för senaste översyn av SPC 13 december 2018. För fullständig information se www.fass.se. Ingår i läkemedelsförmånen (F) med begränsning. VENCLYXTO subventioneras endast som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg, eller hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både kemoimmunterapi och en hämmare av B-cellsreceptorns signalväg. Det är ännu inte beslutat om VENCLYXTO i kombination med rituximab för behandling av vuxna patienter med KLL som fått minst en tidigare behandling ska ingå i läkemedelsförmånen.


SE-VNCLY-190001 v 1.0

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.