Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

IBD2020 – FORUM FÖR ÖKAD VÅRDKVALITET INOM OMRÅDET INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR

ibd2020_logo

IBD2020 är ett globalt forum för gemensam diskussion mellan patienter och vårdpersonal om hur kvaliteten i IBD-vården kan förbättras. Arbetet syftar till att ge patienten förutsättningar för bästa möjliga hälsa trots sin kroniska sjukdom (1).

Målsättningar för den framtida vården för personer med IBD

Optimalt omhändertagande utgår från den enskilda patientens behov. Genom att engagera patienten och frigöra sjukvården från rutinåtgärder och administration är målet att skapa en verklig kvalitetsförbättring och effektivisering av vården. Med rätt behandling och omhändertagande av personer med IBD går det att göra stora vinster både för individen och för samhället (1,2).

I den svenska IBD2020-gruppen har man anpassat den internationella målsättningen till ett mer svenskt perspektiv.

År 2020 ska:

  • alla landets gastrokliniker arbeta enligt samma vårdplan
  • all IBD-vård bedrivas inom multidisciplinära team där alla funktioner har en tydlig roll och målsättning (2)
  • 80 % av alla patienter vara symtomfria sex månader efter första symtom

 

Bästa möjliga hälsa för personer med IBD

Personcentrerad vård och effektiv resursanvändning förutsätter nya och flexibla sätt för informationsutbyte och omhändertagande. Nedanstående schematiska bild av ett rekommenderat vårdflöde bygger på stegvisa beslutsprocesser inom tidsramar angivna som mål och visioner, vilka kan uppnås på olika sätt beroende på förutsättningar, resurser och samverkansformer. (2)

Rekommenderat vårdflöde

Vardplan_IBD2020

Framtagen av inspirationsgruppen IBD2020 i Sverige, med stöd av AbbVie.


VIKTEN AV EN NÄRA DIALOG

Trots god tillgång till adekvat vård och drygt tio års framgångsrik utveckling av immunosuppressiva och biologiska behandlingsmetoder, upplever en majoritet av alla patienter med inflammatorisk tarmsjukdom att sjukdomen har en stor negativ inverkan på deras liv (3,4).

Det finns också stora skillnader mellan hur läkaren och patienten uppfattar sjukdomens inverkan. I NORMAL-studien* uppfattade 48 procent av läkarna att symtomen var helt eller mestadels under kontroll, jämfört med 21 procent av de tillfrågade patienterna (5).

normal-studien

*New Observations on Remission Management and Lifestyle (NORMAL): Två amerikanska internetundersökningar med 451 patienter med UC (20 % mild, 63 % måttlig, 13 % svår, 4 % osäkra(patientens egen bedömning) och 300 gastroenterologer (utan koppling till patienterna).


Referenser

1. www.kairosfuture.com/publications/reports/ibd-2020/
2. SWIBREG
3. European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Association (EFCCA). IMPACT: 2010-2011 Crohn’s and Colitis Patient Survey. 2011.
4. Dignass A, et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 1: definitions and diagnosis. J Crohn’s Colitis. 2012;6(10):965-990.
5. Rubin DT, et al. Impact of ulcerative colitis from patients’ and physicians’ perspectives: results from the UC: NORMAL survey. Inflamm Bowel Dis. 2009;15(4):581-588.


SEHUG180036

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.