Sverige - Svenska
VÄLJ ETT LAND

CROHNS SJUKDOM HOS BARN

Även om Crohns sjukdom är vanligare hos vuxna än hos barn insjuknar en betydande andel redan som barn och incidensen ökar. Forskning visar att det finns både likheter och skillnader jämfört med Crohns sjukdom hos vuxna.

Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Cirka 25 procent av alla nya fall av IBD uppkommer under barndomen (1). En global ökning i incidensen av pediatrisk Crohns sjukdom har noterats under de senaste två decennierna. Den högsta förekomsten har noterats i de nordiska länderna och Kanada.

Cirka 300 barn under 17 år insjuknar i IBD i Sverige varje år. Det uppskattas att cirka 1 500 barn och ungdomar var drabbade av IBD i Sverige år 2010 (2). I en studie från norra Stockholm som genomfördes under åren 2002–2007, fann man att av de barn som nyinsjuknat i Crohns sjukdom var 18 procent i åldern 0–7 år och 82 procent var i åldern 8–15 år. Det förelåg en tydlig dominans av pojkar (3).

Vid Crohns sjukdom hos barn är engagemang av tjocktarmen vanligare jämfört med hos vuxna med sjukdomen. Vissa studier talar för att pediatrisk IBD representerar en aggressivare fenotyp, medan nyare studier inte har kunnat bekräfta denna bild. Insjuknande i IBD i barndomen drabbar dock individen under ett viktigt skede i livet och kan därmed hämma den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen. Både livskvalitet och livsval kan begränsas på såväl kort som lång sikt.
 


Vad orsakar tarminflammationen?

Orsaken till varför man insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom är inte fullständigt klarlagd. Mycket talar dock för att IBD orsakas av en interaktion mellan immunsystemet och tarmmikrober hos en genetiskt predisponerad individ. Tvillingstudier tyder på att genetiska faktorer spelar en särskilt stor roll vid Crohns sjukdom. Ett levnadssätt med goda hygieniska förhållanden tycks medföra en ökad risk för IBD.
 


Klinisk bild och diagnos

Diarré och buksmärtor är två dominerande symtom vid Crohns sjukdom hos barn och ungdomar. Blod i avföringen är också vanligt. Det är vanligast med ett smygande insjuknande över flera månader, men sjukdomen kan ibland debutera akut. Låggradig feber kan förekomma. Viktnedgång, avplanad längdtillväxt, försenad pubertet och perianal sjukdom är vanligare vid Crohns sjukdom än vid ulcerös kolit. Vid Crohns sjukdom kan tillväxtpåverkan och försenad pubertet vara de enda symtomen på sjukdom.

Det finns inte någon internationellt accepterad standard som exakt definierar vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ställa diagnosen Crohns sjukdom. En patient anses därför ha Crohns sjukdom om den kliniska bilden är förenlig med sjukdomen och att utredning, endoskopi, histologi, radiologi och biokemi visar för sjukdomen typiska avvikelser. Möjliga differentialdiagnoser, såsom infektioner och celiaki, skall också ha uteslutits (2).
 


HUMIRA® (adalimumab)  

HUMIRA är en human monoklonal antikropp mot TNF (TNF-hämmare) med indikation för behandling av måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter från 6 års ålder. Godkännandet gäller barn som inte har svarat på konventionell terapi, inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunmodulerare eller som är intoleranta mot eller har kontraindikationer mot sådan behandling.

HUMIRA ges som subkutana injektioner och kan administreras av en förälder eller barnet själv hemma eller där det bäst passar för stunden.
 


Dosering av HUMIRA vid pediatrisk Crohns sjukdom

Barn som väger under 40 kg

För barn som väger under 40 kg rekommenderas en induktionsdos om 40 mg vecka 0 och 20 mg vecka 2. Därefter ges 20 mg som underhållsdos varannan vecka.

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar kan en induktionsdos om 80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2 användas, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara högre med användning av den högre induktionsdosen. Vissa patienter som ej får tillräckligt svar kan ha nytta av att öka underhållsdosen till 20 mg varje vecka.

Barn som väger 40 kg eller mer

För barn som väger 40 kg eller mer rekommenderas en induktionsdos om 80 mg vecka 0 och 40 mg vecka 2. Efter induktionsbehandlingen är den rekommenderade dosen 40 mg varannan vecka.

I de fall som kräver ett snabbare behandlingssvar kan 160 mg ges vecka 0, följt av 80 mg vecka 2, med medvetenheten att risken för biverkningar kan vara högre med användning av den högre induktionsdosen. Vissa patienter som ej får tillräckligt svar kan få ett bättre svar genom att öka underhållsdosen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.

Fortsatt behandling ska noga övervägas hos patienter som ej svarat efter 12 veckor.
 


Referenser

1. Sauer CG, Kugathasan S. Pediatric inflammatory bowel disease: highlighting pediatric differences in IBD. Gastroenterol Clin North Am. 2009;38(4):611-628.
2. Saalman R, Fagerberg U, Malmborg P et al. Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition – SPGHN. IBD – vårdprogram. Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar. Version 6.0 / 2015-08-31.
3. Malmborg P, Grahnquist L, Lindholm J et al. Increasing incidence of paediatric inflammatory bowel disease in northern Stockholm County, 2002-2007. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jul;57(1):29-34.


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2018-10-31. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande ­antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg och förfylld injektionspenna/spruta 40 mg och 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-HUMG-190011 v1

Gå vidare från abbvie.se

Den produktspecifika webbplats du har efterfrågat är avsedd för invånare i ett visst land eller flera speciella länder, vilka anges på den webbplatsen. Därför kan webbplatsen komma att innehålla information om läkemedel och andra produkter eller användning av de produkterna, vilka inte har godkänts i andra länder eller områden. Om du bor i ett annat land än dem som webbplatsen riktar sig till, ber vi dig kontakta AbbVie:s lokala dotterbolag för att få korrekt produktinformation för just ditt hemland.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna kan vara på ett annat språk.

Den AbbVie webbsida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du fortfarande öppna denna webbsida?

Avsluta abbvie.se

Information

Genom att klicka "ja" kommer du vidare utanför AbbVies webbplatser

Länkar som tar dig utanför AbbVies webbplatser är inte kontrollerade av AbbVie och vi kan inte hållas ansvariga för innehållet eller ytterligare länkar från sådan plats. AbbVie tillhandahåller dessa länkar endast som en bekvämlighet och införandet av en länk innebär inte att AbbVie godkänt innehållet på den sida länken går till.

Den websida du försöker öppna är inte nödvändigtvis anpassad till storleken på din datorskärm.

Vill du lämna denna websida?

Arbetar du inom press och media?

Informationen på dessa sidor är endast avsedd för dig som arbetar som journalist, inom press och  media.

Klicka ja för att komma till pressrummet. Klickar du nej kommer du tillbaka till abbvie.se

Tillhör du svensk hälso- och sjukvård?

Sidan är endast avsedd för svensk hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att klicka "Ja" bekräftar du att du tillhör målgruppen och sidan kommer att öppnas. Klickar du "Nej" kommer du istället att länkas till motsvarande sidor avsedda för patienter, anhöriga och allmänhet.